x

Pridružite nam se

Hrvatsko društvo skladatelja već više od pola stoljeća ostvaruje interese glazbenih autora na području naše države, a temeljem ugovora s nizom stranih autorskih društava, i u svijetu. 

Opunomoćite li HDS ZAMP da ostvaruje vaša mala i mehanička prava, postajete pridruženim članom našeg Društva: moderno organizirane i opremljene strukovne udruge koja okuplja više od 11000 pridruženih članova od čega više od 360 redovnih. Na taj način dolazite u mogućnost da evidentirate izvedbe i emitiranja svojih djela, te da za to dobijete autorski honorar koji vam, kao nosiocu autorskog prava, po zakonu i pripada.

Pridružite nam se i postanite našim članom!

NAPOMENA: UČLANJENJE putem e-maila ili weba nije moguće. Zaprimamo isključivo originalne                                                     vlastoručno potpisane dokumente.


Ako opunomoćite HDS ZAMP da ostvaruje vaša mala i mehanička prava, postajete pridruženim članom Hrvatskog društva skladatelja.

U okviru te punomoći HDS ZAMP će:

 • davati odobrenja za javno korištenje (izvedba i priopćavanje) vaših djela;
 • propisivati odnosno ugovarati visinu autorskih naknada, vršiti njihovu naplatu, propisivati način raspodjele ukupno prikupljenih sredstava te obavljati njihovu raspodjelu;
 • pokretati sudske i druge postupke u svrhu kolektivnog ostvarivanja prava;
 • obavljati sve druge poslove vezane uz kolektivno ostvarivanje i zaštitu vaših autorskih prava.

Uz popunjeni Obrazac punomoći, potrebno je prijaviti djela.  


Prilažemo i abecedni popis autora ili nositelja prava za koja još uvijek ne raspolažemo potrebnom dokumentacijom nužnom za isplatu pripadajućih autorskih naknada. Stoga, ukoliko ste autor ili nasljednik pokojnog autora, a još niste popunili i dostavili Punomoć ili nam dostavili Rješenje o nasljeđivanju (samo za nasljednike pokojnih autora), po kojima bi vam se isplatile pripadajuće naknade, molimo Vas da to što prije učinite zbog općeg zastarnog roka. 

U slučaju da ste se pronašli na listi, molimo da se obratite našem Odjelu članstva (01 6387 000 ili clanstvo@hds.hr) kako biste dobili sve upute za učlanjenje u Hrvatsko društvo skladatelja.


NAPOMENE

 • UČLANJENJE putem e-maila ili weba nije moguće. Zaprimamo isključivo originalne vlastoručno potpisane dokumente.

 • Nositelji autorskih prava imaju pravo po svom izboru odabrati i ovlastiti organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava u bilo kojoj državi Europske Unije da upravlja njegovim autorskim pravima, kategorijama prava ili vrstama djela koje sam odabere, za države koje sam odabere, neovisno o tome koje države Europske unije je državljanin i u kojoj ima boravište ili poslovni nastan. HDS će prihvatiti upravljanje takvim pravima, kategorijama prava i vrstama djela, osim ako ima objektivne razloge odbiti takvu ovlast.
 • Nositelj autorskih prava može otkazati ovlaštenje za upravljanje koje je dao HDS-u u cijelosti ili u odnosu na pojedino pravo, kategoriju prava ili vrstu djela koje sam odabere, za državna područja koja sam odabere, uz otkazni rok koji ne može biti duži od 6 mjeseci, bez obzira je li istodobno takvo ovlaštenje za upravljanje dao drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava, s tim da takav otkaz proizvodi učinke tek od kraja financijske godine, osim ukoliko HDS ne odluči drukčije. U slučaju otkaza ovlaštenja, nositelj prava pridržava sva prava prema HDS-u u odnosu na korištenja koja su se ostvarila i odobrenja za korištenje koja je HDS izdao prije učinaka otkaza.
 • Svako ovlaštenje za upravljanje pravima i otkaz takvog ovlaštenja moraju biti u pisanom obliku, uz navođenje pojedinih prava, kategorija prava ili vrsta djela na koja se odnosi.
 • Nositelj autorskog prava ima pravo izdavati odobrenja za nekomercijalna korištenja bilo kojih prava, kategorija prava ili vrsta djela koje sam odabere pod sljedećim uvjetima:

 - da se radi o korištenju predmeta zaštite na priredbama čija je svrha isključivo humanitarne prirode;  

 - da su svi nositelji autorskih i srodnih prava čija prava se koriste na takvoj priredbi dali pisani pristanak na   nekomercijalno korištenje njihovih prava, kategorija prava ili vrsta djela;

- da izdano odobrenje sadrži točan popis djela na koje se odnosi, za koju prigodu, vrijeme i prostor    korištenja te potpis svih nositelja prava;

- da je obavijestio HDS o izdanom odobrenju najkasnije 30 dana prije održavanja predmetne priredbe.

Gornji uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno.

 • Dodatno, u slučaju korištenja u humanitarne svrhe, nositelj autorskog prava može dati navedeno odobrenje isključivo organizatoru koji je pravna osoba registrirana za obavljanje humanitarne djelatnosti, uz uvjet da se sredstva uplaćuju na poseban račun otvoren za konkretnu humanitarnu akciju i da je organizatoru, sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći, nadležni ured izdao rješenje za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.
 • Nekomercijalnim korištenjem smatra se ono korištenje u kojem se ni neposredno niti posredno ne ostvaruje gospodarska ili ekonomska korist.
Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.