x

Raspodjela autorskih honorara

U ime hrvatskih i inozemnih autora, HDS ZAMP od korisnika glazbenih djela prikuplja autorske naknade. Temeljem zakonom presumirane punomoći HDS ZAMP u Hrvatskoj ostvaruje i štiti prava svih onih autora koji nisu odlučili istupiti iz sustava za kolektivno ostvarivanje prava, te smo sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima i za njih dužni prikupiti naknadu. Za ove autore otvaraju se posebna konta na kojima se prikuplja novac za korištenje njihovih djela, do trenutka zastare ili javljanja autora. Raspodjela svih prikupljenih naknada vrši se sukladno Pravilniku o zaštiti autorskih prava i raspodjeli autorskih naknada.
Autorski se honorari ostvaruju temeljem:
  • tzv. Malih prava (prava javnog priopćavanja glazbenih djela)
  • tzv. Mehaničkih prava (stavljanja u promet glazbenih djela objavljenih na izdanjima, korištenje putem downloada)

1. Mala prava

Autorski honorari ostvareni temeljem tzv. malih prava

Za korištenje glazbenih djela u javnosti (u radijskom ili televizijskom programu, na koncertima i priredbama, u diskotekama i ugostiteljskim objektima itd.) autorima glazbenih djela pripada autorski honorar. Stoga se od korisnika autorskih djela u javnosti prikupljaju autorske naknade. Prikupljene naknade unose se, ovisno o vrsti ubiranja, u odgovarajuće fondove reparticijskih razreda iz kojih se vrši isplata autorskih honorara.

Reparticijski razredi

100) Hrvatski radio – sadrži naplatu od Hrvatskog radija;
200) Hrvatska televizija 1. i 2. program – sadrži naplatu od Hrvatske televizije;
310) RTL – sadrži naplatu od RTL televizije;
320) Nova TV – sadrži naplatu od Nova TV;
330) Generalni korisnici – sadrži naplatu od nacionalnih i lokalnih radio i televizijskih postaja, izuzev postaja koje čine zasebne reparticijske razrede, zatim naplatu od ugostiteljskih i uslužnih djelatnosti ostvarene temeljem javnog emitiranja glazbe putem uređaja za mehaničku reprodukciju ili radio i televizijskih aparata, ako prema članku 34., st. 4. Pravilnika HDS-a o ostvarivanju autorskih prava nije drugačije određeno;
350) Ostale nacionalne televizije (Hrvatska televizija-satelit, Hrvatska televizija 3. i 4. program, RTL 2, RTL kockica, Doma TV, CMC televizija i Sportska televizija);
400) Koncerti ozbiljne glazbe – sadrži naplatu od koncerata ozbiljne glazbe;
500) Koncerti zabavne glazbe – sadrži naplatu od koncerata zabavne, narodne i ostalih vrsta glazbe (npr. festivali);
600) Priredbe – sadrži naplatu od svih vrsta zabavnih priredbi;

Ključ raspodjele autorskih honorara

Osnovno načelo rada HDS ZAMP-a jest da se autorski honorari isplaćuju autorima čija su se djela javno koristila, u visini ovisnoj o količini izvođenja djela. Honorari iz razreda Hrvatski radio, Hrvatska televizija, RTL televizija i Nova TV obračunavaju se zasebno, sukladno listama emitiranja glazbenih djela u programima tih postaja. Naime, radijske i televizijske postaje dostavljaju HDS ZAMP-u liste svih emitiranja glazbenih djela u programima (bilo da je riječ o pjesmi, glazbi za odjavne i najavne špice, jinglove, reklame i sl.).
Kad je riječ o koncertima (razredi 400 i 500), priređivači koncerata dužni su HDS ZAMP-u dostaviti podatke o djelima koja su na koncertu izvedena. Tako se za glazbena djela izvedena na koncertima seriozne i zabavne glazbe, autorski honorari isplaćuju autorima čija su djela izvođena na svakom pojedinom koncertu.
Kod isplate honorara iz razreda 330 primjenjuje se načelo isplate temeljem uzorkovanih programa nacionalnih i lokalnih radijskih i televizijskih postaja. Naime, u tom razredu nalaze se i naknade koje plaćaju ugostiteljski objekti, hoteli, poslovni prostori itd., a koji, zbog samog ustroja svog poslovanja, ne mogu dostavljati programe izvedenih djela. Uzorkovanje programa komercijalnih radijskih i televizijskih postaja radi se upravo zato da bi se u raspodjeli osigurala i pravedna zastupljenost glazbenih djela lokalnog karaktera.
Honorari iz razreda 600 (priredbe) isplaćuju se sukladno prikupljenim programima s priredbi i zabava kao što su svadbe, maturalne zabave, proslave Valentinova i sl.

Pojedinačni obračuni i isplata članovima

Na temelju obračuna i podataka o izvedenim djelima, za hrvatske autore obavlja se pojedinačni obračun i isplata autorskih honorara. Autorske naknade ostvarene u inozemstvu isplaćuju se hrvatskim autorima nakon obrade isplatnih lista primljenih od inozemnih autorskih društava. Svi podaci o ostvarenim autorskim honorarima pojedinih autora službena su tajna i mogu se dati samo na zahtjev autora na koga se odnose, kao i na zahtjev suda.

Ostvarivanje i zaštita prava autora koji su članovi inozemnih sestrinskih društava

Ostvarivanje i zaštita prava autora koji su članovi inozemnih sestrinskih organizacija vrši se u skladu s ugovorima o međusobnom zastupanju koji su sklopljeni s inozemnim autorskim društvima, međunarodnim ugovorima i Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Autorska naknada za djela inozemnog repertoara obračunava se, kao i za domaće autore, prema odredbama Pravilnika o zaštiti autorskih prava i raspodjeli autorskih naknada te na osnovi dokumentacije koju ta društva dostavljaju za djela svojih članova.

Inozemnim autorskim društvima isplaćuje se naknada prikupljena za autore koje oni štite, u odgovarajućoj valuti, a šalje im se popis autora, uz naznaku pripadajućeg iznosa autorske naknade, te popis djela za koja je pojedini autor dobio naknadu.

2. Mehanička prava

Zaštita tzv. mehaničkih prava

Prava mehaničkog umnožavanja hrvatskih autora, HDS ostvaruje na temelju pojedinačnih punomoći. Ista prava inozemnih autora ostvaruju se u skladu s ugovorima o međusobnom zastupanju, koje HDS ima sklopljene s inozemnim autorskim društvima. Autorski honorari za prava mehaničkog umnožavanja isplaćuju se dva puta godišnje, nakon naplate od proizvođača fonograma.
U ostvarivanju autorskih prava mehaničkog umnožavanja primjenjuju se odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, akata HDS-a i pravilnika Međunarodnog biroa društava za zaštitu prava snimanja i mehaničke reprodukcije (BIEM).

Autorske naknade za djela snimljena na fonogramima (nosačima zvuka)

Autorske naknade za djela snimljena na fonogramima naplaćuju se po odredbama tipskog ugovora koji HDS sklapa s proizvođačima fonograma te temeljem izvješća proizvođača o snimljenim djelima i broju prodanih fonograma. Iznos naknade koji je naplaćen za jedan fonogram dijeli se autorima razmjerno trajanju njihovih djela snimljenih na tom nosaču zvuka.

Kako HDS ZAMP raspodjeljuje naknade – sve što ste htjeli znati i još malo više

Mnogi se, pa i mnogi autori, pitaju kako „u praksi“ izgleda izračun i raspodjela naknada koje služba HDS ZAMP prikupi. Zašto jedan autor prilikom obračuna dobije 100 kn dok drugi dobije 5000 kn ili više? Odgovor potražite ovdje

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.