x

Raspodjela autorskih honorara

U ime hrvatskih i inozemnih autora, HDS ZAMP od korisnika glazbenih djela prikuplja autorske naknade. Raspodjela prikupljenih naknada vrši se sukladno Pravilniku o zaštiti autorskih prava i raspodjeli autorskih naknada.
Autorski se honorari ostvaruju temeljem:
  • tzv. Malih prava (prava javnog priopćavanja glazbenih djela)
  • tzv. Mehaničkih prava (stavljanja u promet glazbenih djela objavljenih na izdanjima, korištenje putem downloada)

1. Mala prava

Autorski honorari ostvareni temeljem tzv. malih prava

Za korištenje glazbenih djela u javnosti (u radijskom ili televizijskom programu, na koncertima i priredbama, u diskotekama i ugostiteljskim objektima itd.) autorima glazbenih djela pripada autorski honorar. Stoga se od korisnika autorskih djela u javnosti prikupljaju autorske naknade. Prikupljene naknade unose se, ovisno o vrsti ubiranja, u odgovarajuće fondove reparticijskih razreda iz kojih se vrši isplata autorskih honorara.

Reparticijski razredi

100) Hrvatski radio – sadrži naplatu od Hrvatskog radija;
200) Hrvatska televizija 1. i 2. program – sadrži naplatu od Hrvatske televizije;
310) RTL – sadrži naplatu od RTL televizije;
320) Nova TV – sadrži naplatu od Nova TV;
330) Generalni korisnici – sadrži naplatu od nacionalnih i lokalnih radio i televizijskih postaja, izuzev postaja koje čine zasebne reparticijske razrede, zatim naplatu od ugostiteljskih i uslužnih djelatnosti ostvarene temeljem javnog emitiranja glazbe putem uređaja za mehaničku reprodukciju ili radio i televizijskih aparata, ako prema članku 34., st. 4. Pravilnika HDS-a o ostvarivanju autorskih prava nije drugačije određeno;
350) Ostale nacionalne televizije (Hrvatska televizija-satelit, Hrvatska televizija 3. i 4. program, RTL 2, RTL kockica, Doma TV, CMC televizija i Sportska televizija);
400) Koncerti ozbiljne glazbe – sadrži naplatu od koncerata ozbiljne glazbe;
500) Koncerti zabavne glazbe – sadrži naplatu od koncerata zabavne, narodne i ostalih vrsta glazbe (npr. festivali);
600) Priredbe – sadrži naplatu od svih vrsta zabavnih priredbi;

Ključ raspodjele autorskih honorara

Osnovno načelo rada HDS ZAMP-a jest da se autorski honorari isplaćuju autorima čija su se djela javno koristila, u visini ovisnoj o količini izvođenja djela. Honorari iz razreda Hrvatski radio, Hrvatska televizija, RTL televizija i Nova TV obračunavaju se zasebno, sukladno listama emitiranja glazbenih djela u programima tih postaja. Naime, radijske i televizijske postaje dostavljaju HDS ZAMP-u liste svih emitiranja glazbenih djela u programima (bilo da je riječ o pjesmi, glazbi za odjavne i najavne špice, jinglove, reklame i sl.).
Kad je riječ o koncertima (razredi 400 i 500), priređivači koncerata dužni su HDS ZAMP-u dostaviti podatke o djelima koja su na koncertu izvedena. Tako se za glazbena djela izvedena na koncertima seriozne i zabavne glazbe, autorski honorari isplaćuju autorima čija su djela izvođena na svakom pojedinom koncertu.
Kod isplate honorara iz razreda 330 primjenjuje se načelo isplate temeljem uzorkovanih programa nacionalnih i lokalnih radijskih i televizijskih postaja. Naime, u tom razredu nalaze se i naknade koje plaćaju ugostiteljski objekti, hoteli, poslovni prostori itd., a koji, zbog samog ustroja svog poslovanja, ne mogu dostavljati programe izvedenih djela. Uzorkovanje programa komercijalnih radijskih i televizijskih postaja radi se upravo zato da bi se u raspodjeli osigurala i pravedna zastupljenost glazbenih djela lokalnog karaktera.
Honorari iz razreda 600 (priredbe) isplaćuju se sukladno prikupljenim programima s priredbi i zabava kao što su svadbe, maturalne zabave, proslave Valentinova i sl.

Pojedinačni obračuni i isplata članovima

Na temelju obračuna i podataka o izvedenim djelima, za hrvatske autore obavlja se pojedinačni obračun i isplata autorskih honorara. Autorske naknade ostvarene u inozemstvu isplaćuju se hrvatskim autorima nakon obrade isplatnih lista primljenih od inozemnih autorskih društava. Svi podaci o ostvarenim autorskim honorarima pojedinih autora službena su tajna i mogu se dati samo na zahtjev autora na koga se odnose, kao i na zahtjev suda.

Ostvarivanje i zaštita prava autora koji su članovi inozemnih sestrinskih društava

Ostvarivanje i zaštita prava autora koji su članovi inozemnih sestrinskih organizacija vrši se u skladu s ugovorima o međusobnom zastupanju koji su sklopljeni s inozemnim autorskim društvima, međunarodnim ugovorima i Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Autorska naknada za djela inozemnog repertoara obračunava se, kao i za domaće autore, prema odredbama Pravilnika o zaštiti autorskih prava i raspodjeli autorskih naknada te na osnovi dokumentacije koju ta društva dostavljaju za djela svojih članova.

Inozemnim autorskim društvima isplaćuje se naknada prikupljena za autore koje oni štite, u odgovarajućoj valuti, a šalje im se popis autora, uz naznaku pripadajućeg iznosa autorske naknade, te popis djela za koja je pojedini autor dobio naknadu.

2. Mehanička prava

Zaštita tzv. mehaničkih prava

Prava mehaničke reprodukcije hrvatskih autora, HDS ostvaruje na temelju pojedinačnih punomoći. Ista prava inozemnih autora ostvaruju se u skladu s ugovorima o međusobnom zastupanju, koje HDS ima sklopljene s inozemnim autorskim društvima. Autorski honorari za prava mehaničke reprodukcije isplaćuju se dva puta godišnje, nakon naplate od proizvođača fonograma.
U ostvarivanju autorskih prava mehaničke reprodukcije primjenjuju se odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, akata HDS-a i pravilnika Međunarodnog biroa društava za zaštitu prava snimanja i mehaničke reprodukcije (BIEM).

Autorske naknade za djela snimljena na fonogramima (nosačima zvuka)

Autorske naknade za djela snimljena na fonogramima naplaćuju se po odredbama tipskog ugovora koji HDS sklapa s proizvođačima fonograma te temeljem izvješća proizvođača o snimljenim djelima i broju prodanih fonograma. Iznos naknade koji je naplaćen za jedan fonogram dijeli se autorima razmjerno trajanju njihovih djela snimljenih na tom nosaču zvuka.

Ostvarivanje prava ostalih autora

Temeljem zakonom presumirane punomoći HDS ZAMP u Hrvatskoj ostvaruje i štiti prava i onih autora koji nisu odlučili istupiti iz sustava za kolektivno ostvarivanje prava, te smo sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima i za njih dužni prikupiti naknadu. Za ove autore otvaraju se posebna konta na kojima se prikuplja novac za korištenje njihovih djela, do trenutka zastare ili javljanja autora.

 

Kako HDS ZAMP raspodjeljuje naknade – sve što ste htjeli znati i još malo više

Mnogi se, pa i mnogi autori, pitaju kako „u praksi“ izgleda izračun i raspodjela naknada koje služba HDS ZAMP prikupi. Zašto jedan autor prilikom obračuna dobije 100 kn dok drugi dobije 5000 kn ili više? Evo odgovora: 

HDS-ova služba Zaštite autorskih muzičkih prava (ZAMP) dio je svjetskog sustava kolektivnog ostvarivanja prava koja radi po istim principima kao i ostala europska društva. U ime autora, naplaćuje naknade od svih onih koji u svom poslovanju koriste glazbu. Prikupljene se naknade obračunavaju u tzv. autorske honorare koji se isplaćuju autorima i nositeljima prava. Koliki će honorar dobiti pojedini autor ovisi o količini i načinu korištenja njegovih djela. To znači da nije važno samo koliko je nečije djelo izvođeno: važno je i radi li se o zabavnoj ili ozbiljnoj glazbi, glazbi korištenoj u filmu ili reklami, pozadinskoj glazbi u TV reportaži ili glazbenom broju izvedenom uživo. Isto tako, nije nevažno niti je li se djelo emitiralo na javnoj nacionalnoj televizijskoj postaji ili na lokalnoj radijskoj postaji. Razliku čini i to je li izvedeno na velikom koncertu u Domu Sportova ili priredbi poput proslave Valentinova u nekom malom gradu. 

Ponovno u školi: razredi i matematika 

Budući da se glazbena djela koriste na različite načine, postoje i različiti „reparticijski razredi“ čiji nazivi označavaju od koga su naknade prikupljene: 100 - Hrvatski radio, 200 – HTV1 i HTV2, 310 – RTL 320 – Nova TV, 330 - Generalni korisnici, 350 - Ostale nacionalne TV postaje, 400 – Koncerti ozbiljne glazbe, 500 – Koncerti zabavne glazbe i 600 - Priredbe. Sve su ove postaje i organizatori koncerata, priredbi i sličnih događanja po Zakonu o autorskom i srodnim pravima, dužni HDS ZAMP-u, kao opunomoćeniku autora, dostavljati programe i popise djela koja su se emitirala ili izvodila. Tako se naknade prikupljene od tih korisnika raspoređuju u obliku autorskih honorara isključivo onim autorima čija su djela korištena a njihovo korištenje uredno prijavljeno ZAMP-u. Sustav obračuna je složen jer svaki reparticijski razred ima i svoju vrijednost boda. Spremni za malo matematike?

Vrijednost boda se izračunava tako da se ukupne naknade (koje je pojedini korisnik, npr Hrvatski radio, platio), nakon odbitka troškova, podijele s ukupnom minutažom glazbe svih autora koja se koristila u tom razredu. Dobivena vrijednost boda množi se s bodovima prikupljenim temeljem ukupne minutaže korištene glazbe pojedinog autora, a konačni iznos autorskog honorara dobit ćemo množenjem s udjelom koji autor ima na tom djelu.


Još ste tu?

Možda će lakše biti ovako: za primjer uzmimo 3-minutno djelo pod nazivom npr „Vesela pjesma“ koje se emitiralo na Hrvatskom radiju ukupno 3 puta u promatranom obračunskom razdoblju. Recimo da ovo djelo pripada žanru zabavne glazbe, pa njegov ukupan broj bodova iznosi 45 sljedećom računicom: 3 emitiranja X 3 minute emitiranja X 5 ( vrijednost boda zabavne glazbe) = 9 X 5 = 45. 45 se potom množi s ukupnom vrijednošću boda Hrvatskog radija koja je u posljednjem obračunu tzv. malih prava iznosila 0,584322638590400. Tako dolazimo do iznosa od 26,29 kn.

Autoru koji je za ovu pjesmu napisao samo tekst, prema Pravilniku o ostvarivanju autorskih imovinskih prava, pripada 35% udjela na djelu. 26,29 množi se tako s 0,35 pa honorar kojeg će tekstopisac dobiti od emitiranja ovog djela na Hrvatskom radiju iznosi 9,2 kn. 
Isto djelo će, za isti broj emitiranja, u nekom drugom razredu (HTV ili RTL npr), zbog druge vrijednosti boda tog razreda, autoru donijeti drugi iznos naknade. Služba ZAMP to mora uzeti u obzir za svako korišteno djelo, za svaki razred, u svakom obračunskom razdoblju (jer se vrijednost boda mijenja za svako razdoblje). Treba znati da u polugodišnjim obračunima malih prava u zadnje vrijeme služba evidentira korištenje više od 230.000 glazbenih djela! A većina se od njih koristi u više razreda… 
Tko voli Xcell tablice i složene računske operacije, u Odjelu dokumentacije i distribucije ZAMP-a neće se dosađivati.

Razredi 330 i 350: uzorni uzorci HDS ZAMP-a

U razredu 330 – Generalni korisnici 
- honorari se obračunavaju temeljem tzv. uzorkovanja programa komercijalnih radijskih i televizijskih postaja. Što taj razred predstavlja i što uzorkovanje zapravo znači? U njemu se nalaze sve naknade prikupljene od ugostiteljskih, poslovnih, sportskih objekata ili hotela kao i naknade prikupljene od komercijalnih lokanih radijskih i televizijskih postaja. One se u autorske honorare preračunavaju prema tzv. uzorkovanom programu komercijalnih radijskih i televizijskih postaja. Ovo je princip na kojemu raspodjelu rade i ostala društva jer je (zasad i do daljnjeg) nemoguće dobiti podatke koje se točno pjesme slušalo u pojedinom ugostiteljskom objektu.

Sve da vlasnici lokala, hotela i obrta to mogu i žele dostavljati, obrada pojedinačnih podataka od oko 40.000 poslovnih korisnika glazbe u Hrvatskoj bila bi ne samo neisplativa nego i nemoguća za Društvo. Zato je uzorak općeprihvaćen sustav svih društava za kolektivno ostvarivanje prava. Oni koji su se najviše emitirali na komercijalnim RTV postajama, pretpostavlja se, najviše su se i slušali po ugostiteljskim i drugim poslovnim objektima. Tako se naknade prikupljene od paušala koje plaćaju restorani ili frizerski saloni raspodjeljuju po ključu kojeg je izmjerio rtv uzorak.

Kvaliteta uzorka važna je za svako ispitivanje, od političkih preferencija preko omiljenog piva do emitiranja glazbe. Zato kod kreiranja uzorka postaja za svako novo obračunsko razdoblje služba ZAMP pazi na zastupljenost programa iz svih regija Hrvatske. Posebna briga vodi se i o raznolikosti glazbenih vrsta unutar programa postaja. Postaje su klasificirane prema razini koncesije. Temeljem toga se određuje broj mjeseci s kojim svaka postaja može participirati u uzorku: najveće komercijalne radijske postaje s nacionalnom koncesijom prate se svih 12 mjeseci u godini, 24 sata dnevno. Jednako se prati i prvih 10 najslušanijih radijskih postaja, neovisno o koncesiji za emitiranje koju posjeduju - jer neke „regionalne“ postaje iz središnjeg dijela zemlje imaju veću slušanost od nekih postaja s nacionalnom koncesijom.

Programi ostalih postaja upisuju se s manjim brojem mjeseci - ovisno o razini koncesije i području na kojem se nalaze, a uzimaju se nasumičnim odabirom za svaku od pet regija (Istok, Sjever-Zapad, Zagreb i okolica, Istra i Primorje, Dalmacija). U usporedbi s većinom drugih društava, HDS ZAMP-ovo uzorkovanje puno je detaljnije i dublje od pukog „uzorka“: u njega se upisuju programi čak više od 2/3 lokalnih televizijskih i radijskih postaja, što omogućuje vrlo kvalitetan odraz stvarnog emitiranja.

U razredu  350 - Ostale nacionalne TV postaje - honorari se obračunavaju temeljem uzorkovanja nacionalnih televizijskih postaja koje ne tvore zasebne razrede (poput CMC televizije, Sportske televizije, RTL2, Doma TV i sl.). I u ovom slučaju se posebna pažnja polaže na kvalitetu uzorka i glazbeni sadržaj. Tako se u ovaj razred sa svih 12 mjeseci upisuju programi glazbenih i pretežito glazbenih postaja, također se upisuju i sve glazbene emisije (neovisno o tome na kojoj televizijskoj postaji se one emitiraju). 

Autori aktualne uzorke i mjesece u kojima program pojedine postaje ulazi u njega mogu vidjeti u svom osobnom profilu (Moj profil), posebnom dijelu web stranice ZAMP-a. Autori ili nositelji prava koji imaju dvojbi oko razreda ili ispravnosti izračuna njihove naknade uvijek će u Odjelu članstva dobiti odgovor na sva pitanja. Pitanja i prijedlozi su dobrodošli, jer su daljnja poboljšanja praćenja i raspodjele naknada stalni prioritet službe i Društva.

 

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.