x

U današnjem konkurentnom poslovnom okružju, mnogi traže nove načine kojima bi mogli unaprijediti svoje poslovanje i tako privući i zadržati klijente te poboljšati radne uvjete i okružje u kojem rade zaposlenici. Glazba može dati tu prednost!

Tekst sporazuma

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA - ZAŠTITA AUTORSKIH MUZIČKIH PRAVA,
Zagreb, Rendićeva 28 b-c, kojega zastupa direktor Tomislav Radočaj 
(kraće - HDS - ZAMP)
 

HRVATSKA UDRUGA HOTELIJERA I RESTORATERA,
Opatija, V. Nazora 3, kojega zastupa direktor Ureda Vlado Galičić (kraće - HUH) 

zaključuju 

SPORAZUM O UREĐENJU ODNOSA U POGLEDU KORIŠTENJA GLAZBE
U HOTELIMA , MOTELIMA I TURISTIČKIM NASELJIMA
Članak 1.

Strane potpisnice ustanovljuju:

HDS ZAMP, kao objedinjena služba za kolektivnu zaštitu autorskih i srodnih prava koja proistječu iz javnog korištenja glazbe, nastupa u ime Hrvatskog društva skladatelja, kao udruge autora (HDS), a zastupa Hrvatsku udrugu za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP) i Hrvatsku diskografsku udrugu kao udruge ovlaštenika prava srodnih autorskome, te u svom djelovanju štiti ta prava kako u odnosu tako i na svjetski glazbeni repertoar;

HUH, u okviru sporazuma, nastupa u ime svojih članica koje se bave hotelijerskom djelatnošću u hotelima, motelima i turističkim naseljima (sporazum se ne odnosi na zasebne objekte u vlasništvu iste pravne osobe ili istog poduzetnika, koji ne čine sastavni dio hotelskog ili motelskog objekta, odnosno turističkog naselja).

Obje strane potpisnice odlučile su stvoriti zajedničku osnovu za uređenje odnosa koji proistječu iz korištenja glazbe i obvezuju korisnike na podmirenje naknada koje pripadaju nositeljima autorskih i srodnih prava, u namjeri da omoguće zakonito i onemoguće nezakonito korištenje glazbenih djela.

Članak 2.

Ovim sporazumom strane potpisnice utvrđuju elemente na osnovi kojih će se zaključivati pojedinačni ugovori između članica HUH-a i HDS ZAMP-a:

 1. za visinu obveze mjerodavne su službene tarife naknada: HDS-a ("Narodne novine" br. 1/97), HUZIP-a ("Narodne novine" br. 1/97), i HDU-a ("Narodne novine" br. 116/00);
 2. vrijednost boda za sve tri naknade zajedno u 2001. godini iznosi 0,70 kuna neto (čemu se dodaje propisani porez na dodanu vrijednost);
 3. objekti koji posluju na područjima od posebne državne skrbi, što su utvrđena zakonom, imaju popust od 80% u prvoj skupini takvih područja i 40% u drugoj skupini;
 4. ugovori se trebaju zaključiti do 30. lipnja 2001.
Članak 3.

Članicama HUH-a, koje zaključe ugovor i pruže osiguranje plaćanja po ugovoru (mjenice i čekove, odnosno zadužnicu), HDS ZAMP odobrit će ove pogodnosti:

 1. za članstvo u HUH-u - 5 % sniženja;
 2. za zaključenje ugovora s predajom ugovorenih instrumenata osiguranja - 15% sniženja (na osnovicu sniženu za popust pod 1.);
 3. ugovorena naknada za redovno poslovanje hotela za 2001. podmiruje se u 6 (šest) obroka, od srpnja do zaključno prosinca 2001.;
 4. zajedno s naknadom pod 3., najkasnije u istim mjesečnim obrocima, korisnik je obvezan podmiriti eventualne stare obveze nastale po drugim osnovama (priredbe, vjenčanja i sl.), a tekuće obveze te vrste - po dospijeću;
 5. za plaćanje čitave obveze za 2001. godinu do 30. rujna 2001. - dodatnih 10% sniženja (na osnovicu sniženu za popuste pod 1. i 2.);
 6. popusti su dani u pretpostavci uredne naplate ugovorenih obveza,
 7. za obveze u 2002. godini uredan korisnik zadržava popust iz toč. 1. i 2. i može steći dodatni popust od 15% (na osnovicu sniženu za prethodno dane popuste), u slučaju da obvezu za tu godinu podmiri unaprijed.

Nakon zaključenja ugovora, HDS ZAMP povući će zahtjeve postavljene u eventualnim parničnim, kaznenim i prekršajnim postupcima koji nisu pravomoćno okončani. HDS ZAMP preuzima na sebe trošak odvjetničkih usluga i ostalih troškova pokretanja prekršajnih i kaznenih postupaka, osim troškova koje u tim troškova ima ili će imati sam korisnik.

Članak 4.

Strane potpisnice sporazuma potvrđuju svoju želju za trajnom suradnjom u kojoj će, respektirajući obostrano interese i zahtjeve struke svake od strana, djelovati na informiranju članica HUH-a o zakonskom uređenju i praktičnoj provedbi propisa o autorskom i srodnim pravima, te njihovoj zaštiti.

Strane potpisnice sporazuma surađivat će, po potrebi, na stručnom dotjerivanju i preciziranju kriterija, relevantnih za primjenu ovog sporazuma.

U tu se svrhu mogu formirati povremene i stalne stručne grupe koje djeluju na osnovi konsenzusa.

Članak 5.

HUH će u kratkom roku, najkasnije do 5. lipnja 2001. g., dostaviti HDS ZAMP-u popis svojih članica s potrebnim elementima identifikacije kojima raspolaže (naziv i adresu objekta, značajke objekta - kategoriju i sobnost, naziv i adresu trgovačkog društva, brojeve telefona i telefaksa, imena odgovornih osoba i eventualnih drugih osoba za kontakt...), radi ažuriranja evidencije korisnika.

HUH će također, svoje članstvo obavijestiti o zaključenju ovog sporazuma, preporučiti mu suradnju na osnovi uvjeta navedenih u članku 3. ovog sporazuma, i uputiti ga na ugovaranje HDS ZAMP-u.Sporazum je sačinjen u četiri jednaka izvorna primjerka, za svaku stranu po dva.

U Zagrebu - Opatiji, 12. lipnja 2001.

HRVATSKO DRUŠTVO 
SKLADATELJA
Tomislav Radočaj, direktor
HRVATSKA UDRUGA 
HOTELIJERA I RESTORATERA
Vlado Galičić, direktor Ureda
Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers
x

Kalkulator naknade za korištenje glazbe

Izračun je informativne prirode. Za točne izračune i ponudu koja će u obzir uzeti eventualne popuste, molimo Vas da nas
izravno kontaktirate.

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.