x

Pročitajte najnovije vijesti o djelovanju HDS ZAMP-a, zaštiti autorskih prava te vijesti iz svijeta glazbe.

Evo što izmjene Zakona znače za autore, članove HDS-a...

Hrvatsko društvo skladatelja, sukladno svojoj zakonskoj obvezi propisanoj čl. 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 62/17- dalje: ZAPSP), ovim putem obavještava članove o njihovim pravima opisanim u članku 159., koji je izmijenjen člankom 11. ZAPSP-a, a kako slijedi:

  • Nositelji autorskih prava imaju pravo po svom izboru odabrati i ovlastiti organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava u bilo kojoj državi Europske Unije da upravlja njegovim autorskim pravima, kategorijama prava ili vrstama djela koje sam odabere, za države koje sam odabere, neovisno o tome koje države Europske unije je državljanin i u kojoj ima boravište ili poslovni nastan. HDS će prihvatiti upravljanje takvim pravima, kategorijama prava i vrstama djela, osim ako ima objektivne razloge odbiti takvu ovlast.

 

  • Nositelj autorskih prava može otkazati ovlaštenje za upravljanje koje je dao HDS-u u cijelosti ili u odnosu na pojedino pravo, kategoriju prava ili vrstu djela koje sam odabere, za državna područja koja sam odabere, uz otkazni rok koji ne može biti duži od 6 mjeseci, bez obzira je li istodobno takvo ovlaštenje za upravljanje dao drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava, s tim da takav otkaz proizvodi učinke tek od kraja financijske godine, osim ukoliko HDS ne odluči drukčije. U slučaju otkaza ovlaštenja, nositelj prava pridržava sva prava prema HDS-u u odnosu na korištenja koja su se ostvarila i odobrenja za korištenje koja je HDS izdao prije učinaka otkaza.

 

  • Svako ovlaštenje za upravljanje pravima i otkaz takvog ovlaštenja moraju biti u pisanom obliku, uz navođenje pojedinih prava, kategorija prava ili vrsta djela na koja se odnosi.

 

  • Nositelj autorskog prava ima pravo izdavati odobrenja za nekomercijalna korištenja bilo kojih prava, kategorija prava ili vrsta djela koje sam odabere pod sljedećim uvjetima:

- da se radi o korištenju predmeta zaštite na priredbama čija je svrha isključivo humanitarne prirode;  

- da su svi nositelji autorskih i srodnih prava čija prava se koriste na takvoj priredbi dali pisani pristanak na nekomercijalno korištenje njihovih prava, kategorija prava ili vrsta djela;

- da izdano odobrenje sadrži točan popis djela na koje se odnosi, za koju prigodu, vrijeme i prostor korištenja, te potpis svih nositelja prava;

- da je obavijestio HDS o izdanom odobrenju najkasnije 30 dana prije održavanja predmetne priredbe.

Gornji uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno.

 

  • Dodatno, u slučaju korištenja u humanitarne svrhe, nositelj autorskog prava može dati navedeno odobrenje isključivo organizatoru koji je pravna osoba registrirana za obavljanje humanitarne djelatnosti, uz uvjet da se sredstva uplaćuju na poseban račun otvoren za konkretnu humanitarnu akciju i da je organizatoru, sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći, nadležni ured izdao rješenje za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

 

  • Nekomercijalnim korištenjem smatra se ono korištenje u kojem se ni neposredno niti posredno ne ostvaruje gospodarska ili ekonomska korist.
Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.