Page 21 - godisnjak_2011

Basic HTML Version

46 djela
- od toga 29 djela hrvatskih autora (B. Šipuš - 5 kompozicija, I. Josipović, B. Papandopulo – 2
kompozicije, K. Seletković, F. Parać, S. Horvat, B. Gagić – 2 kompozicije, M. Cipra, M. Kelemen - 2 kom-
pozicije, S. Foretić, D. Detoni, B. Vlahek, S. Drakulić, M. Ivičević, F. Đurović, A. T. Šaban – 2 kompozici-
je, S. Majurec, Ž. Ključe, R. Radica, M. Ruždjak, A. Klobučar), 17 inozemnih autora (C. Debussy – ar. B.
Sachs, J. Strauβ – ar. A. Schönberg, G. Ligeti, G. Mahler – 2 kompozicije, K. Penderecki, P. Hindemith,
B. Casablancas, A. Schönberg, E. Varese, M. Dobrowolny, M. Kagel, J. Cage, G. Coral – 3 kompozicije,
L. Sammarachi)
8 praizvedbi
(K. Seletković - balet Air, F. Parać - Memorie, B. Casablancas - 2. Komorni koncert, B. Vla-
hek – Concerto da camera, B. Šipuš - ...un viaggio de luci di Amaraath, la Stela del ritorno, E. Guin -So-
lar Mass, Ž. Ključe - Fantazija, L. Sammarchi - Sidereus...canto della lontananza-sonetto a orfeo I XXIII)
dirigenti:
Berislav Šipuš (17 koncerata)
Solisti:
Martin Draušnik - violina; Martina Gojčeta Silić - mezzosopran; Monika Cerovčec - sopran; Doma-
goj Dorotić - tenor; Berislav Puškarić - bas; Radovan Vlatković - rog; Jasen Chelfi – violončelo, klavir;
Dubravka Šeparović Mušović – mezzosopran; Bruno Vlahek – klavir; Davorka Horvat – sopran; Nina Kobler
– sopran; Pavao Mašić – orgulje; Clara Frühstück – klavir; Srebrenka Poljak – klavir
koreograf:
Martino Müller
CANTUS ANSAMBL
Prihodi:
Ministarstvo kulture RH
77.000,00 kn
Gradski ured za kulturu Zagreb
230.000,00 kn
Ministarstvo vanjskih poslova RH
34.794,24 kn
Prodaja programa
226.782,69 kn
Sponzorstvo
30.000,00 kn
Ukupni prihodi bez HDS-a:
598.576,93 kn
HDS
375.000,00 kn
Ukupno svi prihodi:
973.576,93 kn
Rashodi:
Umjetnički honorari (tuzemni)
468.220,52 kn
Umjetnički honorari (inozemni)
14.940,00 kn
Troškovi prijevoza
156.926,63 kn
Tisak, dizajn
28.728,60 kn
Pomoćni rad
12.937,93 kn
Najam dvorane
3.300,00 kn
Najam instrumenata
36.500,00 kn
Najam notnog materijala
54.165,00 kn
Audio i video snimanje
22.066,40 kn
Ostale usluge
29.717,17 kn
Ostali materijalni troškovi
12.980,04 kn
Bankovni troškovi
729,74 kn
Autorska prava (HDS ZAMP)
531,66 kn
Ukupno svi rashodi:
841.743,69 kn
| 19