Page 7 - godisnjak_2009

Basic HTML Version

Ako smo 2008. godinu proglasili godinom reformi
Hrvatskog društva skladatelja, onda 2009. godinu
možemo slobodno proglasiti godinom kušnje koja je
pokazala da su reforme bile potrebne, te da su poduzete
na vrijeme i načinjene ispravno. Sve ukazuje na to da go-
dina globalne krize 2009. nije nužno donijela financijsku
krizu u poslovanju HDSa, ali da je prouzročila potrese
na tržištu i određene političke akcije koje su prodrmale
neke sektore poslovanja Društva. Poslovanje u tim sek-
torima nam se nakon godina stabilnog ostvarivanja
možda učinilo neupitnim i samorazumljivim, no ako ništa
drugo, zbivanja iz 2009. naučila su nas dvije stvari: prvo,
sustav zaštite i naplate autorskih prava je itekako krhak i
podložan udarima, te drugo, složnom i smišljenom akci-
jom sami se autori mogu vrlo efektno izboriti za svoja pra-
va i zaštititi sustav. Koliko prva činjenica izaziva zabrinu-
tost, toliko druga daje samopouzdanje da svatko od nas
članova može sudjelovati u borbi za zaštitu svojih prava
i svog radnog mjesta, i efektivno doprinijeti ostvarenju
zajedničkog nam cilja.
Koliko je djelovala na samo tržište autorskih prava, odnos-
no na vlastiti prihod Društva, kriza se negativno odra-
zila i na prihode koje Društvo dobiva od javnih fondova
(državnih i lokalnih), te na prihode od prodaje i sponzo-
ra. Ipak, ta kriza, odnosno pomanjkanje prihoda, je bila
predvidljiva, pa je Predsjedništvo na vrijeme poduzelo
mjere kojima su smanjeni opsezi umjetničkih projekata,
odnosno reducirani programi, tako da nije došlo do pro-
bijanja proračuna, odnosno rashodi su prilagođeni sman-
jenim prihodima. Iznimka u tome je projekt diskografije,
koja je najviše pogođena, a i zbog prirode posla planira-
na dugoročnije od ostalih projekata, tako da je donesena
Izvješće glavnog
tajnika HDS-a
odluka da se započeti projekti nastave i privedu kraju, a
nastali minus pokrije rebalansom i smanjenjem aktivnosti
u narednim godinama.
Važno je također već u uvodu reći dvije stvari: prvo,
sretnom koincidencijom u prošloj godini su se realiz-
irali neki poslovni događaji kojima je ostvarena naplata
u određenim segmentima čime je kompenziran krizom
uvjetovan gubitak u nekim drugim segmentima, štoviše,
HDS u 2009. bilježi nešto bolju naplatu nego u 2008. go-
dini. Drugo, s obzirom da kriza nije završila, pravi udar,
to jest pad prihoda, može se očekivati u 2010. godini, a
možda i dalje u budućnosti. Stoga je Predsjedništvo na
prijedlog Odbora za zaštitu autorskih prava posegnulo za
mjerama osiguranja koje će osigurati stabilno poslovanje
u ovoj i idućim godinama. Radi se o povećanoj rezervaciji
sredstava, koja konkretno znači da će se dio uprihođenog
novca u nekim kategorijama izuzeti iz raspodjele u ovoj
godini, kako bi se predviđeni pad prihoda u tim katego-
rijama, koji bi mogao biti drastičan, ublažio. Važno je na-
pomenuti da se rezervacija sredstava u većoj ili manjoj
mjeri provodila svih godina, no prethodnih nekoliko go-
dina ona je dostigla najnižu razinu u povijesti poslovanja
Društva, da bi se ove godine ponovo povećala, kako bi
ublažila nestabilnost tržišta.
Sve te mjere dugoročno osiguravaju pravilno poslovanje i
rast prihoda, jer moramo imati u vidu da je ova kriza privre-
mena i prolazna, te da nas njeni negativni učinci mogu
neko vrijeme držati na mjestu ili u blagoj stagnaciji, no
nakon gotovo dva desetljeća neprekidnog rasta Društvo
je daleko iznad razine nestabilnosti i osjetljivosti kakvu je
imalo devedesetih godina, tako da se ne moramo bojati
udarca od kojeg se godinama ne bismo mogli oporaviti.
ANTUN TOMISLAV ŠABAN
GLAVNI TAJNIK Hrvatskog društva skladatelja
7
HDS ZAMP
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2009.