Page 29 - godisnjak_2009

Basic HTML Version

Nadzorni odbor: Davor Bobić, predsjednik
Jelena Vuković
Nadzorni odbor održao je sjednicu14. svibnja2010. uprostori-
jama HDSa, Berislavićeva 9. Sjednici su prisustvovali oba člana
NO, te glavni tajnik HDSa Antun Tomislav Šaban.
Prije sjednice članovima NO dostavljene su preslike zapisnika
sjednica Predsjedništva sačinjenih u periodu od posljednje
Skupštine, te preslika zapisnika same Skupštine. Na samoj
sjednici, Glavni tajnik predočio je članovima NO sve doku-
mente, izvješća i ostale priloge vezane uz poslovanje Društva,
a također jeusmenoodgovaraonaupitečlanovaNO, dodatno
ih informirajući.
Nadzorni odbor ocjenjuje da je Predsjedništvo radilo u skladu
sa Statutom te u interesu Društva.
Nadzorni odbor pregledao je računprihoda i rashoda za2009.
godinu, izrazivši zadovoljstvo dobrim financijskim rezultatom
u toj kriznoj godini. Posebno je pregledano financijsko stanje
projekata HDSa, a članovi NO su internu preraspodjelu sred-
stava, čime su zatvoreni minus i na nekim projektima, ocijenili
ispravnimgospodarenjem.
Članovi NO postavili su pitanje gospodarenja i nadzora
Društva nad Croatia Recordsom d.d., gdje društvo posjeduje
10% dionica, te uživa neke vlasničke privilegije. NO ocjenjuje
iskorištavanje tih potencijala zadovoljavajućim, uzimajući u
obzir pad prodaje i općenito loše stanje u diskografiji.
Izvještaj Nadzornog
odbora Hrvatskog društva
skladatelja o poslovanju u
2009. godini
Članovi NO poseban su interes iskazali za Strategiju rada
Društva s mladim autorima, koju je Predsjedništvo usvoji-
lo u listopadu 2009. NO ocjenjuje da je takav dokument
dobrodošao, te poziva Predsjedništvo i voditelje projekata da
u aktivnosti HDSa implementiraju što više elemenata kojima bi
se promovirali mladi članovi i njihov rad.
Članovi NO zanimali su se za rad oko diskografske nagrade
Porin. Pozdravili su aktivnosti izvršnog producenta Darka
Bakića i članova novog tima, a posebno su pozitivnim ocijenili
nedavnu provedbu priredbe "Porin Classic", čiji je televizijski
prijenos iz Šibenskog kazališta postigao neočekivano visoku
gledanost.
Članovi NOpozdravili supovratak TribineHDSa iz PuleuOpat-
iju, te izrazili svoju suglasnost s procjenom Predsjedništva da
će uOpatiji biti ostvareni bolji uvjeti za održavanje Tribine.
Članovi NO upoznali su se s inicijativom oformljenja "Doma
hrvatske glazbe" na lokaciji sadašnjeg Doma hrvatske vojske
u Bauerovoj ulici u Zagrebu. Zaključuju da se radi o iznimno
ambicioznoj i vrijednoj inicijativi, koja ukoliko se realizira, može
donijeti brojna dugoročna rješenja za niz glazbenih projekata
Društva i drugih organizatora, te stvoriti mogućnost za nas-
tajanje novih. Također, ukoliko se realizira mogućnost da se
uz samu dvoranu dobije na raspolaganje i poslovna zgrada
odnosno uredski prostor, isti bi mogao trajno poslužiti za
smještaj stručne službe ZAMPa, HUZIPa i drugih strukovnih
glazbenihudruga, štobiuvelikedoprinijelosmanjenjutroškova
poslovanja.
U Zagrebu, 19.05.2009.
Nadzorni odbor HDS:
Davor Bobić, predsjednik
Jelena Vuković, član
29
HDS ZAMP
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2009.