Page 28 - godisnjak_2009

Basic HTML Version

TIJEKOM GODINE...
Suradnja s drugim udrugama za kolektivno ostvarivanje: HUZ-
IP, ZAPRAF, DHFR i DZNAP, teče korektno, a vjerujemo da će
naš udjel u zajedničkim poslovima biti adekvatno ocijenjen u
izvještajima tih udruga.
Bitni elementi iz odnosa s korisničkim skupinama prikazani su
već u prethodnomdijelu.
Tome valja dodati da u 2010. godini imamo već otvorene
pregovore s Hrvatskom obrtničkom komorom, s Hrvatskom
udrugomhotelijera i sHrvatskimradijem i televizijom. Također,
u tijeku godine mogući su i zahtjevi nekih drugih korisničkih
skupina za otvaranjempregovora.
Već sada možemo pretpostaviti da će polazne pozicije naših
sugovornika biti – naknade trebaju biti niže. Naša je zadaća,
kao i uvijek do sada, da mirnim, strpljivim pregovaranjem
postignemo fer cijenu, onu koja čuva intelektualno i ekonom-
sko dostojanstvo autora i njegova djela
Dužni smo osvrnuti se i na javno publiciranu odluku Agencije
za zaštitu tržišnognatjecanja, koja seodnosi na našeposlovan-
je u segmentu naknada za privatno kopiranje.
Usvomposlovanjuuvijek smosebili svjesni svogmonopolnog
položaja i obveza koje iz toga proizlaze. To znači, nudili smo
uvijek iste uvjete korisnicima istih karakterikstika i istih oblika
korištenja autorskih djela. Tako smo i s obveznicima plaćanja
naknade za privatno kopiranje (uvoznicima praznih medija i
uređanja za reprodukciju), s kojima smo pregovarali u okviru
sporazuma s Hrvatskom gospodarskom komorom, ugovorili
popuste: jedan za urednoplaćanje, a drugi prema veličini vlas-
titog prometa ili prometa udruge, u rasponu od 15 do 35%.
Krajem 2009. godine Agencija ocjenjuje da količinski popusti
koje je HDS ZAMP ugovorio s obveznicima plaćanja naknade
za privatno kopiranje ugrožavaju slobodno tržišno natjecanje.
Kako je rješenje Agencije konačno u upravnom postupku,
mi smo odmah postupili po njemu, ukinuli takav model po-
pusta i korisnicima koji nisu u proteklom razdoblju ostvarili
maksimalan popust, napravili naknadni obračun uz primjenu
maksimalnog popusta. Također, zamolili smo Agenciju da nas
savjetuje prilikom izrade novog modela popusta koji bi bio
sukladan stavovima Agencije.
Respektirajući naloge Agencije, istodobno smo se koristili
pravnim lijekom – tužbom Upravnom sudu RH, smatrajući da
smo postupali savjesno i da smo obim skupinama korisnika
osigurali jednak tretman.
2009. godinu obilježili su unapređenje našeg načina komu-
niciranja s javnosti, i sve značajnije uključivanje autora u naše
promotivne aktivnosti. Osim što su se autori i glazbenici
uključili u medijsku kampanju koju smo organizirali u povodu
već spomenutog Akcijskog plana za hrvatski turizam, uključili
su se i u našu proaktivnu promotivnu kampanju „Glas autora“.
Cilj ove kampanje je promicanje vrijednosti autorskog rada
te kulture kao i isticanje nužnosti da umjetnici mogu živjeti od
svog rada. Kampanju smo započeli emitiranjem spotova s afir-
mativnim izjavama autora u podlozi kojih je djelo koje je svaki
pojedini autor samostalnoodabrao, anastavili nanašemwebu
i ostalim promotivnim materijalima. Gostovali smo u nekoliko
radijskih i televizijskihemisijaukojima sena vrlopozitivannačin
govorilo o autorskom pravu i intelektualnom vlasništvu. Sami
autori koji su u njoj sudjelovali, ocijenili su da je ova kampanja
dobra i korisna te da bi na takav ili sličan način i u budućnosti
trebalo promovirati autorska prava. Sve su ove aktivnosti do-
bro odjeknule i dobro primljene u javnosti. Također, izrazito su
ih dobro ocijenila naša sestrinska društva diljem svijeta i naša
krovna organizacija CISAC. Svjesni da je u borbi za poštivanje
autorskih prava posebno važno kroz edukacijske kampanje
i slične aktivnosti raditi na promjeni svijesti i građana i koris-
nika ali i dužnosnika o važnosti intelektualnog vlasništva kao
pokretaču svekolikog razvoja društva, s ovom i sličnim kam-
panjama nastavit ćemo i u budućnosti, vjerujemo uz potporu i
uključivanje članstva.
INOZEMNA ZBIVANJA
U 2009. godini nastavljena su burna zbivanja vezana uz kolek-
tivno ostvarivanje prava koja su u Europskoj uniji započela još
2005. godine intervencijom Europske komisije u postojeći
sustav kolektivnog ostvarivanja prava smatrajući da on – kad
je riječ o on-line korištenju djela - nije sukladan temeljima ot-
vorenog jedinstvenog tržišta koje u Uniji postoji. Nažalost,
pritom je potpuno zanemarena mogućnost da se sustav
uzdrmado temjereda cijela stvar u jednomtrenutkukrenena
ruku velikimdruštvima s velikimnacionalnimrepertoarima, te
stvori ozbiljne probleme za srednja i mala društva. Upravo to
sedanasmanje-više uUniji i događa, a dodanašnjegdana EK
nije jasno definirala kako bi sustav trebao izgledati (doduše
najavljena je izrada Direktive o kolektivnom ostvarivanju
prava), pa društva još uvijek pokušavaju „otkriti“ što Komisija
zapravo želi i pronaći model koji bi zadovoljio sve zainteresir-
ane strane. Uslijed ovih višegodišnjih burnih događanja
zaštita i ostvarivanje autorskih prava za korištenje djela
putem Interneta postala je globalno veliki problema situacija
je, u najmanju ruku, postala „mutna“ pa se društva manje-
više samostalno snalaze kako znaju i umiju. U Hrvatskoj HDS
ZAMP portalima/servisima koji nude glazbu daje odobrenje
za korištenje cjelokupnog svjetskog repertoara na području
zemlje, a posebne napore ulaže kako bi – u opisanim teškim
prilikama u Europi – prikupio naknade za djela naših autora
korištenih putem Interneta u inozemstvu. Djelovanjem u
različitim vijećima naše krovne organizacije CISAC aktivno
pratimo sva zbivanja koja će se ulaskom Hrvatske u Europu
odraziti i na nas.
Nešto bliže, u našoj regiji – koja je posebno važno tržište za
hrvatske autore - sve je bolja suradnja sestrinskih društava te
se uskoro nadamo realizaciji nekih regionalnih inicijativa koje
smo pokrenuli.
28
HDS ZAMP
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2009.