Page 24 - godisnjak_2009

Basic HTML Version

Prava javnog
priopćavanja
Stoga su svi koji glazbu javno koriste dužni za to korištenje
zatražiti odobrenjeHDS ZAMPa i platiti određenu naknadu.
Naknade za sve oblike korištenja priopćavanjem javnosti u
cjelini jepodjednaka kao i prethodnegodine (za nijansu i veća).
Upojedinimskupinama postoje i razlike.
Ukupna naplata od televizijskih postaja u porastu je, dok je
naplata kod radijskih postaja nešto niža od prošlogodišnje.
Naime, Hrvatska radio-televizija, u oba svoja dijela, očito
prenoseći probleme u svom poslovanju na svoje vjerovnike,
nije dosegla uplate iz prethodne godine, iako je u drugom
polugodištu popravila svoj odnos spram nas. Na financijski
rezultat utjecao je, također, snižen prihod od marketinga.
Nakon 2009., HRT želi odnose s nama urediti novimugovorom,
čemu smo i mi skloni, jer postoji čitav niz novih oblika
iskorištavanja autorskih djela koji nisu pokriveni osnovnim
ugovorom (internetsko simultano i internetsko odgođeno
emitiranje, stavljanje na raspolaganje javnosti autorskih djela,
reguliranje pitanja digitalnih arhiva i sl.). U tu svrhu obavljeni
su prvi razgovori iz kojih se razabire obostrana želja za novim
dugoročnijimpartnerskimodnosom.
Naprotiv, druge dvije televizijske kuće s nacionalnom
koncesijom, RTL i Nova TV, bilježe gotovo 20%-tni porast
naknada,štojeposljedicadobrihposlovnihrezultataprethodne
(2008.) godine, na osnovi kojih su izvršeni konačni obračuni te
godine, te su utvrđene akontacije naknada za 2009. godinu.
U 2010. ne možemo očekivati iste rezultate, zbog lošeg stanja
na tržištu prodaje oglasnog prostora, dodatno pogoršanog
politikom HRTa kojom su obarane cijene. Radijske i televizijske
postajenižihrazinakoncesija,ucjelinipostižugotovoisti rezultat
kao i 2008. godine
Generalni korisnici (hoteli, klubovi, ugostitelji, prijevoznici i
dr.) također postižu rezultat podjednak onom iz 2008. Riječ je
o skupini koja obuhvaća više desetaka tisuća obveznika, koji
zahtijevaju velik ulog ljudskog rada i zalaganja, te individualni
pristup, pa smatramo da su postignuti u cjelini zadovoljavajući
rezultati, oni koji su bili objektivnomogući.
Temeljem prava javnog priopćavanja tzv. malih prava autori ostvaruju prihode od
korištenjA njihovih glazbenih djela u javnosti (u radijskom i televizijskom programu, na
koncertima, priredbama, zabavama, u ugostiteljskim objektima, hotelima, diskotekama,
poslovnim prostorima i sl.).
U prosincu je potpisan novi desetgodišnji ugovor s HURIN-
om za radijske postaje kojim se postupno uvodi postotak od
prihoda kao princip izračuna naknade umjesto dosadašnje
paušalne naknade. Ugovorena stopa autorske naknade kreće
se od 1,78% od prihoda radijske postaje u 2010. godini do
4,21%u 2019. godini.
Istim ugovorom s HURIN-om legalizirane su i digitalne arhive
radijskihpostaja koje suu suvremeno tehnološkodobapostale
neizbježan alat za poslovanje radija.
Kabelska retransmisija pak, postigla je malo bolji rezultat
nego u prethodnoj obračunskoj godini. Obuhvaćeni su svi
značajniji korisnici (B-Net, MaxTV, DigiTV), kao i većina manjih
poduzetnika. Usluga kabelske televizije (osobito tzv. IPTV –
Internet protokol televizijekao što jeMaxTV,OptiTV ili Iskon.TV)
u izrazitom je rastu te danas dostiže brojku veću od 400.000
kućanstava.
Manja skupina ovih korisnika opire se plaćanju pa su u tijeku
parnični postupci, od kojih je najveći dio dovršen u prvom
stupnju, prihvaćanjem naših tužbenih zahtjeva. Ta je skupina
vrlo uporna (uključujući javne nastupe pod svojim imenom, ali
i skriveno), sve u želji da bude oslobođena naknade za prošle
godineposlovanja. To, naravno, nismomogli prihvatiti ne samo
zbog sebe, nego i zbog pravila poštene tržišne utakmice koja
namne daje pravo da pružamo takve konkurentske prednosti.
Koncerti su, u usporedbi s 2008. godinom, rezultirali prihodom
oko16%manjimzaserioznuglazbu, ali čak84%višezazabavnu;
u cjelini porast iznosi 60%. Takav je rast ostvaren zahvaljujući i
dvamamegakoncertimagrupeU2namaksimirskomstadionu.
Međutim, vrijedi istaknuti efekt izgradnje svih arena, ponajviše
zagrebačke, jer atraktivnost i funkcionalnost novih dvorana
omogućuju s jedne strane gostovanje najvećih svjetskih
glazbenih zvijezda, a s druge strane veći interes publike za
takvimdogađanjima.
naplata JAVNOG PRIOPĆAVANJA
milijuna kuna
0
20
60
40
80
100
2008.
76.090.697,20
2009.
83.385.932,81
2007.
65.439.965,12
2006.
65.439.965,12
2005.
57.170.990,38
2004.
56.740.731,97
UDJELI POJEDINIH SEGMENATA U NAPLATI
PRAVA javnog priopćavanja
36,42%
29,92%
19,55%
Hoteli, klubovi,
ugostitelji,
prijevoznici i dr.
televizijske
postaje
radijske
postaje
9,50%
4,61%
koncerti zabavne i
seriozne glazbe
kabelska
retransmisija
24
HDS ZAMP
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2009.