Page 3 - godisnjak_2007

Basic HTML Version

Sadržaj
Uvodna riječ dosadašnjeg predsjednika HDS-a Željka Brkanovića
Pozdravna riječ novog predsjednika društva Hrvoja Hegedušića
Izvješće glavnog tajnika Antuna Tomislava Šabana
Umjetničke aktivnosti
Muzički Biennale
Zagrebfest
Autorski koncerti
Jazz projekti
Tribine HDS-a
Glazbena tribina Pula
Djelatnost ansambla Cantus
Izdavačka djelatnost
Časopis "Cantus"
Diskografska izdanja
Ars Croatica
"Cantus" d.o.o.
"Cantus" d.o.o. - Produkcija i organizacija
"Cantus" d.o.o. - Izdavaštvo
"Cantus" d.o.o. - Diskografija
Opće teme
Zaključak
Izvješće direktora službe ZAMP Tomislava Radočaja
Financijski rezultati
Prava javne izvedbe
Prava mehaničke reprodukcije
Prihodi iz inozemstva
Ukupna naplata u 2007. godini
Kroz godinu
Europska zbivanja
Izvješće nadzornog obora
Izvješće revizora
Kontakt podaci
HDS ZAMP
Godišnje izvješće
2007.
03