Page 9 - GODISNJAK_2006

Basic HTML Version

ZAGREBFEST
Najstarijem hrvatskom festivalu popularne glazbe je proπle godine
njegov umjetniËki voditelj Hrvoje HegeduπiÊ osmislio novu koncepciju,
koja se pokazala uspjeπnom i primjerenom suvremenim okolnostima.
Izvedbi svake nove, od ukupno jedanaest skladbi, prethodio je nastup
jednog afirmiranog izvoaËa s nekom njegovom poznatom pjesmom.
Na taj naËin su na pozornicu vraÊene zvijezde, a zadræala se
natjecateljska koncepcija po kojoj u konkurenciju ulaze samo nove,
neizvedene skladbe.
Odræana je samo jedna veËer, 23. studenog '06. u dvorani
“V.Lisinskog”, Ëime su znatno smanjeni troπkovi, a poveÊan interes
publike.
TRIBINE HDSa
UnatoË teπkoj borbi s opakom boleπÊu koju je naposljetku izgubio,
pokojni kolega Percl je i tijekom 2006. godine, koliko bi mu zdravlje
dozvoljavalo, organizirao i vodio Tribine HDSa:
Nakon dulje pauze, posljednja Tribina pod vodstvom svog osnivaËa
odræana je 5. oæujka 2007., 11 dana pred njegovu smrt. Znakovito je
bila posveÊena duhovnom stvaralaπtvu kolege Brune Krajcara pod
imenom
Blagoslov
.
Odlukom Predsjedniπtva, Tribine Êe se i dalje odræavati pod vodstvom
razliËitih osoba, Ëlanova Druπtva. Do kraja 2007. u planu je πest tribina
s razliËitim voditeljima.
DJELATNOST ANSAMBLA CANTUS
Nakon πto je u jesen 2005. ansambl Cantus zapoËeo svoj redoviti
koncertni ciklus u maloj dvorani “V. Lisinskog”, u proljeÊe 2006. ga
je uspjeπno zavrπio. Sezona 2006. / 2007. je takoer uspjeπno okonËana
pred nekoliko tjedana, a najavljena je i nova sezona. Uz svoj ciklus,
ansambl HDSa nastupao je na veÊem broju koncerata u inozemstvu,
te na gostovanj ima i manj im turnejama u Hrvatskoj .
Posebno veseli Ëinjenica da su taj elitni i nuæno skupi projekt, kao
relevantan i kvalitetan, prepoznali kreatori kulturne politike na gradskoj
i dræavnoj razini, ali i sponzori. Na taj naËin je on postao projekt HDSa
s najniæim udjelom financiranja sredstvima udruge.
Na ukupno 21 koncertu u 2006. godini predstavljena je glazba 33
skladatelja - 6 skladbi su bile praizvedbe, dok su veÊinu ostalih djela
svirali prvi put te na taj naËin stalno obogaÊivali svoj veÊ zavidno veliki
koncertni program.
Povodom 5. obljetnice svoga djelovanja Cantus Ansambl je izdao
CD i monografiju na hrvatskom i engleskom jeziku.
-
13 koncerata
-
2 koncerta novog Ciklusa: Cantus Ansambl & Lisinski
-
2 turneje: velika turneja po ©vedskoj (4 koncerta + 2 predavanja
s koncertima pojedinih Ëlanova Ansambla); Sarajevo i Istanbul (2
koncerta)
1) Drago BritviÊ:
SjeÊanje na pjesnika
2)
“Mantinjada po Ronjgovemu”
3) Uskrsni koncert i predstavljanje novih redovnih Ëlanova HDSa, skladatelja krπÊanske
duhovne glazbe
4) Ljubo StipiπiÊ Delmata:
Dalmatino poviπÊu pritrujena
5) Predstavljanje novih redovnih Ëlanova HDSa: Darko MatiËeviÊ i Branko BogunoviÊ
6) Siniπa ©karica:
Kad je rock bio mlad
7) Tomislav Uhlik povodom 50. roendana
HDS ZAMP GODI©NJE IZVJE©∆E ZA 2006.