Page 8 - GODISNJAK_2006

Basic HTML Version

AUTORSKI KONCERTI
Dosadaπnja praksa pokazala je da autorski koncert, popraÊen
opseænim katalogom te ponekim notnim izdanjem izvedenog djela
kao trajnim proizvodima, moæe biti vrlo snaæno i djelotvorno sredstvo
promocije i provoenja ciljeva Druπtva. Tako su tijekom 2006. godine
odræana tri koncerta u Preporodnoj dvorani Narodnog doma na
zagrebaËkomGornjem gradu, kojima su obiljeæene obljetnice roenja
πestorice skladatelja:
28. 9. 2006. Nikπa NjiriÊ i Zlatko Pibernik povodom 80.
roendana
18. 10. 2006. Marko Ruædjak povodom 60. roendana
17. 11. 2006. Boris Papandopulo, Milo Cipra, Ivan BrkanoviÊ
povodom 100. obljetnice roenja
Povodom ove vaæne obljetnice trojice velikana hrvatske glazbe
dvadesetog stoljeÊa odræan je i muzikoloπki simpozij
“Generacija
1906.”
kojeg je priredio Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju
HAZU.
JAZZ KLUB ZAGREB
Jazz projekti HDSa odvijali su se prema svojoj uobiËajenoj shemi:
dva festivala (Proljetna revija jazza i Meunarodni dani jazza) i jazz
ciklus. Uz to je odræano nekoliko sluπaonica i projekcija u dvorani
HDSa. Izmeu ostalog, u suradnji s AmeriËkim veleposlanstvom
prikazana je dokumentarna serija
Jazz
od 12 epizoda autora Kena
Burnsa.
Na koncertima je prezentiran niz domaÊih solista i ansambala,
ukljuËujuÊi i proslavu 75. roendana Draæena BoiÊa. Uz najrelevantnije
europske jazz sastave, ponovo je nastupio recentni dobitnik Europske
jazz nagrade, ali i velike zvijezde poput Petera Erskinea, Miroslava
Vitouπa i Kevina Mahoganyja. VeÊinu programa snimili su Hrvatski
radio i HTV, πto je posebno znaËajno zbog velikog udjela domaÊih
glazbenika, Ëlanova Druπtva, Ëija su djela ovako naπla put do javnog
radija i televizije.
GLAZBENA TRIBINA PULA
Od 9. do 12. studenoga ‘06., nastavljajuÊi moto
Susreti generacija
,
Tribina je proπetala Pulom: crkvom sv. Franje, Domom hrvatskih
branitelja, Filozofskim fakultetom,
Circolom
(Zajednicom Talijana),
Hotelom
Histria
, te crkvom Roenja Marijina u Labinu. U
Poslijepodnevima jednog skladatelja
predstavljeni su istaknuti uËitelji
i uËenici triju naraπtaja: Stjepan ©ulek, Stanko Horvat i Berislav ©ipuπ.
UpriliËena su i
SjeÊanja
na Igora KuljeriÊa i Nevena BelamariÊa.
SveËani koncert uz 100. obljetnicu roenja Mila Cipre, Ivana
BrkanoviÊa i Borisa Papandopula odræao je Varaædinski komorni
orkestar pod ravnanjem Pavla Deπpalja. Pod nazivom
Splitski
skladateljski krug
nova djela dalmatinskih skladatelja praizveo je
Splitski komorni orkestar, dok su razliËiti manji ansambli praizveli
Ëetiri djela prema NatjeËaju za nove skladbe.
Posljednjeg dana posjet Istri zakljuËen je u Labinu uz nastup
Harmonikaπkog orkestra
Stanko MihoviliÊ
OKUD-a Istre pod
ravnanjem Damira Buπlete.
Na konferenciji za medije predstavljen je konaËan programMuziËkog
biennala, a odræana je i promocija novih izdanja Druπtva i Cantusa
d.o.o.
Programom Tribine obuhvaÊeni su opusi devetnaest autora svih
generacija, a u izvedbama djela sudjelovalo je trideset i tri glazbenika,
dva komorna ansambla, zbor, tri kvarteta, i jedan orkestar.
Manifestaciju je pratio letak i katalog.