Page 7 - GODISNJAK_2006

Basic HTML Version

IZVJE©TAJ O POSLOVANJU HRVATSKOG
DRU©TVA SKLADATELJA U 2006. GODINI
IzvjeπÊe glavnog tajnika Antuna Tomislava ©abana
Nakon πto je krajem 2005. Europska komisija pokrenula lavinu s namjerom reforme sustava zaπtite autorskih
prava, skladatelji cijele Europe i njihova druπtva, koja u veÊoj ili manjoj mjeri financiraju svoj rad iz autorskog
novca, munjevito su reagirali i barem privremeno preokrenuli dogaanja u svoju korist. Hrvatski autori,
odnosno naπ HDS, od samog su poËetka dio tog skladateljskog pokreta i po pitanju interakcije s EU i njenim
regulativama predstavljaju avangardu meu hrvatskim udrugama. Ovdje u Hrvatskoj smo joπ uvijek u
zavjetrini i ne osjeÊamo svu silinu promjene koja se moæe dogoditi, no pitanje je vremena kada Êemo postati
dijelom zajedniËkog træiπta bez moguÊnosti amnestije.
Dok se to ne dogodi, stanje moæemo nazvati redovnim.
Predsjedniπtvo Druπtva odræalo je izmeu dviju skupπtina 11 sjednica, dok je odbor za ZAMP odræao dvije.
Nadzorni odbor odræao je dvije sjednice; zapisnik je takoer meu materijalima za Skupπtinu. Predsjedniπtvo
je takoer oformilo nekoliko radnih tijela koja su se tijekom godine bavila specifiËnom problematikom rada
Druπtva. To su, izmeu ostalih, Komisija za prijam u Ëlanstvo, Povjerenstvo za godiπnje nagrade, Komisija
za izdavaπtvo itd.
UMJETNI»KE AKTIVNOSTI
Prije izvjeπtaja o svakom projektu posebno, valja istaknuti neke vaæne promjene koje su 2006. godine
uvedene u planiranje svih umjetniËkih projekata Druπtva. Naime, svi ti projekti su u veÊoj ili manjoj mjeri
financirani iz sredstava Druπtva, odnosno od 10% koje izdvajaju sami autori iz svojih tantijema. U svrhu
racionalizacije troπkova umjetniËkih aktivnosti, ali i radi transparentnosti financijskog poslovanja, Predsjedniπtvo
je poËetkom 2006. godine definiralo godiπnji proraËun, odnosno koliËinu sredstva koja Êe se iskoristiti za
te projekte. Ujedno je redefiniran kljuË po kojem se dijele sredstva po tim projektima, Ëime se odgovorilo
na promjene potreba nazoËnosti HDSa na hrvatskoj kulturnoj sceni kao Ëimbenika kulturne politike, odnosno
na promjene naËina na koje se ta kulturna politika provodi. Ukinut je tako jedan projekt (
Dani hrvatske
glazbe
), a ustanovljen je jedan novi, suvremeniji i u danaπnje vrijeme prikladniji za promociju suvremenih
glazbenih djela i njihovih autora (autorski koncerti).
ProraËun koji je Predsjedniπtvo usvojilo iznosio je u 2006. godini tri milijuna kuna. Od sedam projekata
jedino je na projektu Ëasopisa
Cantus
doπlo do probijanja proraËuna, a taj neplanirani troπak pokriven je
rebalansom poËetkom 2007. godine.
Za 2007. godinu Predsjedniπtvo je takoer donijelo proraËun za umjetniËke projekte u istom iznosu od
3.000.000 kuna.
U 2006. godini je za pripreme MuziËkog biennala Zagreb 2007.
Ministarstvo kulture RH uplatilo 400.000,- kuna, a Gradski ured za obrazovanje,
kulturu i πport Zagreba 500.000,- kuna. Kako se radi o projektu koji pripada 2007.
godini, cjelokupni financijski podaci za MBZ bit Êe ukljuËeni
u izvjeπÊe za 2007. godinu
HDS ZAMP GODI©NJE IZVJE©∆E ZA 2006.