Page 6 - GODISNJAK_2006

Basic HTML Version

Broj redovnih Ëlanova
blago se poveÊao i danas nas je 309, a
pridruæenih je oko 4.000. Od posljednje Skupπtine
zauvijek su nas napustili redovni Ëlanovi Emil Cossetto, Ivo
Mrvelj - Fabijan, akademik Stanko Horvat, Miroslav Berta,
Ivan - Ivica Percl, Kreπimir BlaæeviÊ i –ore NovkoviÊ.
U istom periodu u redovno Ëlanstvo primljeni su: Igor Breπan,
Denis DumanËiÊ, Zoran JelenkoviÊ, Boris NovkoviÊ, Jure
Perdija, Maja RogiÊ, David Vurdelja, Toni Glowatzky,
Dalibor GrubaËeviÊ, Darko BakiÊ, Tihomir PreradoviÊ,
Jovica ©karo, Duπko TambaËa, Mate MatiπiÊ,
Matej MeπtroviÊ, Lidija Bajuk i
Aleksandar Dragaπ.
4
HDS ZAMP GODI©NJE IZVJE© E ZA 2006.
1.799.073,76 kn 1.197.000,00 kn 733.866,00 kn 490.154,84 kn 170.349,51 kn
HDS
Mi n i s t ar s t vo
ku l ture
Gradsk i ured
za ku l turu
Zagreb
Sponzor s t vo P r o d a j a
HDS
Gradsk i ured za ku l turu Zagreb
Mi n i s t ar s t vo ku l ture
Sponzor s t vo
Proda j a
40 . 98%
27 . 26%
16 . 72%
11 . 16%
3 . 88%