Page 5 - GODISNJAK_2006

Basic HTML Version

Hrvatsko druπtvo skladatelja jedina je strukovna udruga glazbenih stvaralaca u Hrvatskoj.
Osnovali su je skladatelji, muzikolozi i glazbeni pisci joπ 1945. godine s ciljem postizanja
boljih uvjeta za glazbeno stvaralaπtvo, te takoer s ciljem oËuvanja glazbene baπtine i
afirmacije nacionalnog glazbenog identiteta u svijetu. Ta je zadaÊa ukljuËivala i formiranje
vlastite struËne sluæbe za zaπtitu njihovih prava kako bi se i buduÊim naraπtajima omoguÊilo
profesionalno glazbeno djelovanje.
HDS danas predstavlja i ostvaruje prava za oko 300 redovnih i 4000 pridruæenih Ëlanova
iz Hrvatske, te viπe od 2 milijuna inozemnih autora glazbe. Kroz svoju struËnu sluæbu HDS
ZAMP djelujemo kao poveznica izmeu glazbenih autora i korisnika njihovih djela.
Kao vaæan Ëimbenik u kulturnom æivotu Hrvatske, HDS je nositelj niza glazbenih manifestacija:
MuziËkog biennala Zagreb, koji je od 1961. godine ne samo naπ prozor u svjetsku suvremenu
glazbu veÊ i naπ prodor meu svjetska glazbena kretanja. Zagrebfest je najstariji festival
zabavne glazbe na ovim prostorima, Glazbena tribina u Puli posveÊena je recentnom
glazbenom stvaralaπtvu u Hrvatskoj, a dva jazz festivala (Proljetna revija jazza i Meunarodni
dani jazza) i Jazz ciklus su, uz povremena gostovanja svjetskih zvijezda, posebno posveÊena
promicanju suvremene europske i hrvatske jazz glazbe.
IzdavaËka djelatnost HDS-a ogleda se u nekoliko stotina izdanja edicija Ars Croatica i
Zabavnih melodija, a u novije vrijeme nosaËa zvuka suvremene hrvatske glazbe. Takoer
moramo istaknuti da je HDS izdavaË svoga glasila Cantus koje je u ovome trenutku jedino
izdanje takva profila u Hrvatskoj.
HDS je bio i utoËiπte mladih i neafirmiranih ansambala, koji su svoj umjetniËki identitet
definirali kroz izvoenje suvremene hrvatske glazbe. Danas pri HDSu djeluje ansambl
Cantus, jedini hrvatski ansambl za suvremenu ozbiljnu glazbu, koji nakon nekoliko godina
aktivnosti postaje znaËajnim Ëimbenikom i na europskoj i svjetskoj sceni .
Zajedno s Hrvatskom diskografskom udrugom i Hrvatskom glazbenom unijom HDS je
suutemeljitelj Instituta hrvatske glazbene industrije, koji se bavi ekonomskim aspektom
glazbe i njenom ulogom u druπtvu.
I u 2006. godini nastavio se rast autorske naknade u Hrvatskoj, ukljuËujuÊi tu i neke nove
izvore prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Istovremeno HDS biljeæi
stabilizaciju svojih troπkova, ali ne na uπtrb projekata koje provodi na korist svojih Ëlanova
i hrvatskog druπtva u cjelini. I to ukazuje na vrijednost HDSa kao kulturne institucije, ali
poglavito na njegovu efektivnost kao strukovne udruge koja postoji radi svojih Ëlanova, no
od koje posredno profitira Ëitava hrvatska kultura.
UVODNA RIJE» PREDSJEDNIKA
HRVATSKOG DRU©TVA SKLADATELJA
ÆELJKA BRKANOVI∆A
3
Predsjednik HDSa
Æeljko BrkanoviÊ
HDS ZAMP GODI©NJE IZVJE©∆E ZA 2006.