Page 3 - GODISNJAK_2006

Basic HTML Version

3
5
13
18
22
23
S A D R Æ A J
Uvodna rijeË predsjednika Hrvatskog druπtva skladatelja Æeljka BrkanoviÊa
Izvjeπtaj o poslovanju Hrvatskog druπtva skladatelja u 2006. godini
Izvjeπtaj StruËne sluæbe za zaπtitu autorski muziËkih prava
Financijski rezultati StruËne sluæbe za zaπtitu autorski muziËkih prava u 2006.
7.
Izvjeπtaj Nadzornog odbora HDSa o poslovanju u 2006. i 2007. g.
Izvjeπtaj revizorske tvrtke