Page 23 - GODISNJAK_2006

Basic HTML Version

POPIS DRU©TAVA S KOJIMA HDS ZAMP
IMA ZAKLJU»EN RECIPRO»NI UGOVOR
MALA MEHANI»KA
PRAVA
ACUM, Izrael
+
+
AEPI, GrËka
+
+
AKKA/LAA, Latvija
+
+
AKM, Austrija
+
ALBAUTOR, Albanija
+
+
AMCOS, Australija
+
APRA, Australija
+
ARTISJUS, Maarska
+
+
ASCAP, SAD
+
AUME, Austrija
+
BMI, SAD
+
BUMA/STEMRA, Nizozemska +
+
CASH, Hong Kong
+
+
EAU, Estonija
+
GEMA, NjemaËka
+
+
HARRY FOX, SAD
+
IMRO, Irska
+
JASRAC, Japan
+
+
KODA, Danska
+
KOMCA, Juæna Koreja
+
+
LATGA, Litva
+
MCPS, Velika Britanija
+
MCSC, Kina
+
+
MESAM, Turska
+
+
MUSICAUTOR, Bugarska
+
+
NCB, Danska (Skandinavija)
+
OSA, »eπka
+
+
PAM CG (Crna Gora)
+
+
PRS, Velika Britanija
+
RAO, Rusija
+
+
RUPIS, Bjelorusija
+
+
SABAM, Belgija
+
+
SACEM, Francuska
+
SACM, Meksiko
+
+
SADAIC, Argentina
+
+
SAMRO, Juænoaf. Republika +
SAS, Gruzija
+
+
SAZAS, Slovenija
+
+
SDRM, Francuska
+
SGAE, ©panjolska
+
+
SIAE, Italija
+
SQN, Bosna i Hercegovina
+
+
SOCAN, Kanada
+
SODRAC, Kanada
+
SOKOJ , Srbija
+
+
SOZA, SlovaËka
+
+
SPA, Portugal
+
+
STIM, ©vedska
+
SUISA, ©vicarska
+
+
TEOSTO, Finska
+
TONO, Norveπka
+
+
UACRR, Ukrajina
+
+
UCMR ADA, Rumunjska
+
+
ZAIKS , Poljska
+
+
ZAMP, Makedonija
+
+
Financijski rezultati 2006.
Nakon πto su proπle godine autorska sredstva
podijeljena kroz novi raspored fondova, kojim
se postiæe preciznija i pravednija remuneracija,
ali i podiæe transparentnost poslovanja, ove
godine nema promjena u obraËunu. Ponovo
biljeæimo porast ukupnih naknada, i to oko 5%,
no odnosi spram proπle godine su razliËiti po
kategorijama. Sredstva HRTa i generalnih
korisnika biljeæe blagi porast, a RTLa i priredbi
blagi pad. VeÊa odstupanja biljeæimo kod ostalih
razreda: najviπe se moæemo veseliti golemom
porastu kod Nove TV, gdje se repartira viπe
nego dvostruki iznos. Veliki porast biljeæimo i
kod mehaniËkih prava, te kod koncerata
seriozne glazbe. Prihodi od koncerata zabavne
glazbe manji su oko 11,5%, no radi se o razredu
koji dosta oscilira zbog udjela velikih projekata
stadionskog tipa. Za oko Ëetvrtinu su manji
prihodi iz inozemstva, no i to je kategorija koja
oscilira od godine do godine, tako da se ne
moæe govoriti o nekom trendu. Po prvi puta se
repartiraju sredstva naplaÊena od kabelskih
operatera, πto je vaæno u smislu pronalaska
novih træiπta i izvora autorske naknade.
Svaka naπa radna godina donosi, uz ponavljanje
jednakih poslovnih situacija, i nove izazove.
Jednom ih donose nova tehnoloπka rjeπenja -
koja su Ëesto popraÊena miπljenjem korisnika
da je nova tehnika pojela staro autorsko pravo,
pa treba podsjeÊati da se pravo ne protivi
tehnoloπkom napretku ali i ne nestaje u njemu.
Drugi puta izazovi dolaze od nadnacionalnih
situacija u kojima Hrvatska, kao kandidat za
Ëlanicu Europske unije, veÊ sudjeluje, pa je
samo pitanje vremena kada Êe nas obvezivati
europska rjeπenja. Tako je, veÊ i Zakon o
autorskom pravu i srodnim pravima iz 2003.
prilagoen tim rjeπenjima.
HDS ZAMP, stalnim radom sa svoj im
suradnicima i razmjenom iskustava s kolegama
iz srodnih druπtava, nastoji odræavati spremnost
da odgovori na sve nove izazove, a u tome je
nadasve dobra suradnja s autorima osobito
dragocjena.
Direktor Sluæbe ZAMP
Tomislav RadoËaj
HDS ZAMP GODI©NJE IZVJE©∆E ZA 2006.