Page 22 - GODISNJAK_2006

Basic HTML Version

©to se dogaa u Europi…
Jednom rijeËju - mnogo toga.
U Europskoj uniji javljaju se tendencije protezanja zakona jedinstvenog træiπta i na djelovanje druπtava za
kolektivno ostvarivanje prava. Dakle, na boljitak korisnika, uvodi se konkurencija meu druπtvima koja su
do sada mirno i skladno suraivala na osnovi meusobnih ugovora o uzajamnom zastupanju i tako πtitile
cjelokupni svjetski repertoar na svom podruËju. Stoga je vrlo pozitivno πto se na tom podruËju kolektivnog
ostvarivanja prava Ëini ono πto i na drugim podruËjima.
No, sa druge strane, postoji velika bojazan od konkurencije koja moæe dovesti do smanjenja prava autora,
bojazan od prevlasti velikih nad malima, kojima Êe biti povjerena agentura velikih i onaj dio poslova koji
velikima nije zanimljiv, kao i od opasnosti da se u takvoj podjeli poslova ugrozi zaπtita kulturne raznolikosti
koja predstavlja bogatstvo svake zemlje. KonaËno, i od toga da se
on-line
ureenje protegne i na
off-line
svijet.
Ta se ideja za sada pojavila u relativno skromnom obliku - to je „preporuka“ Europske komisije iz jeseni
2005. koja se - opet za sada - ograniËuje na ostvarivanje
on-line
prava. Poticaj za to daju publisheri, Ëuvena
velika petorka (EMI, BMG, Universal, Warner Chapell, Sony), koja, otkupivπi prava od autora, postaju
najznaËajniji nositelji autorskih prava u svijetu. DjelujuÊi globalno, oni za sebe traæe i globalno jednostavna
rjeπenja.
Preporuka nije obvezujuÊa, ali je vrlo jasna uputa, iako se ne zna toËno koje su posljedice moguÊe. U
on-
line
svijetu, sadræaj stavljen na internet stranice, u istom trenutku postaje dostupan svima. Stoga se pojavljuje
pitanje kako omoguÊiti istodobno davanje odobrenja kada ga treba traæiti od brojnih druπtava koje imaju
mandat samo na teritoriju svoje zemlje. Tako se ovdje susreÊe interes publishera s interesom velikih druπtava
poput PRSa (Velika Britanija) i GEMAe (NjemaËka), koja su ubrzo nakon toga osnovala zajedniËku tvrtku
pod nazivom CELAS, a EMI je ovlastio kao jedinu za ostvarivanje svojih
on-line
prava u Europi.
Istina, u oæujku 2007. Europski je parlament usvojio vrlo vaænu odluku (nazvanu imenom predlagaËice
kao „Levai report“) kojom kritizira preporuku Komisije. Kritika je upuÊena prvenstveno zbog naËina na koji
je donesena, zapravo iz razloga πto nije proveden prikladan konzultacijski proces sa svim interesnim stranama.
Preporuka, kao pravna kategorija koju autonomno moæe donijeti Komisija bez Parlamenta, smatra se
neprihvatljivom ukoliko nadilazi puku interpretaciju postojeÊih pravila. Stoga je oËito da je preporuka stvarala
nova pravila, pa je Europski parlament pozvao da se predloæi okvir za direktivu o kolektivnom ostvarivanju
prava koja je po pravnoj snazi obvezujuÊa za sve Ëlanice.
Iako Hrvatska nije Ëlanica Europske unije, ipak je ukljuËena u sva europska zbivanja te nadasve informirana
o njima. Tako je, HDS ZAMP dobio ponudu da postane agentura CELASa za male
on-line
sustave - dok bi
velike (kao npr. T-Mobile), CELAS sam ugovarao. Iz razloga πto hrvatski zakon ne dopuπta djelovanje viπe
od jedne udruge na podruËju Hrvatske, niti udruzi koja nije osnovana u Hrvatskoj, taj prijedlog nije bio
prihvaÊen.
20
ZapoËeta træiπna utakmica meu druπtvima za kolektivno ostvarivanje prava
stvorila je mnogo tenzija. Europska komisija svojom preporukom o ostvarivanju on-line prava
prouzroËila je oπtru kritiku Europskog parlamenta. HDS ZAMP odbio je zakonski neosnovan
prijedlog ujedinjenih dvaju europskih druπtava.
… a πto u regiji
Naπe je druπtvo i dalje vrlo aktivno u CISACovoj grupi zemalja jugoistoËne Europe (okuplja druπtva iz
Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Bugarske, Rumunjske,
GrËke i Turske). Sastanci druπtava odræani su u 2006. godini u Zagrebu i Sofiji, a u oæujku 2007. u Beogradu.
Hrvatsko druπtvo najviπe je odmaklo u povezivanju s meunarodnim sustavima dokumentacije i moguÊe
je oËekivati je da Êe na svestranu korist biti poveznica regije s tim sustavima.
Razvijen informacijski sustav HDS ZAMPu
omoguÊuje da ostane regionalno srediπte druπtava u jugoistoËnoj Europi.
HDS ZAMP GODI©NJE IZVJE©∆E ZA 2006.