Page 19 - GODISNJAK_2006

Basic HTML Version

OpÊi ugovor s Nacionalnom udrugom televizija - NUT
S ovom udrugom, koja okuplja sve poduzetnike lokalnih komercijalnih postaja, nakon isteka dosadaπnjeg
ugovora, poËetkom oæujka 2007. potpisan je novi ugovor (ukljuËujuÊi prava umjetnika - izvoaËa i proizvoaËa
fonograma), kojim su potvreni prije ugovoreni uvjeti za koriπtenje glazbe u televizijskom emitiranju. Novost
je da Êe Ëlanice NUTa ovlastiti HDS ZAMP da za reemitiranje (retransmisiju), od kabelskih operatera ostvaruje
prava πto im zakon daje kao organizacijama za radiodifuziju.
Zasebno su od prije pojedinaËno ugovoreni odnosi s Hrvatskom radio-televizijom, RTLom i Novom TV.
»lanice Nacionalne udruge televizija (NUT) ovlastile su HDS ZAMP
da od kabelskih operatera ostvaruje njihova prava iz kabelske retransmisije.
OpÊi ugovor s Hrvatskom gospodarskom komorom - za Grupaciju koncertnih promotora
U vrijeme zakljuËenja ovog izvjeπtaja postignuta je suglasnost o konaËnom tekstu ovog ugovora, kojim se
za koncerte potvruje dosadaπnje naËelo desetpostotne naknade, a omoguÊuju se odreeni popusti urednim
korisnicima, razmjerno broju posjetitelja i broju koncerata πto ih prireuje pojedini poduzetnik.
Time je i za ove oblike koriπtenja ostvareno naËelo sporazumnog rjeπenja, te je otklonjen konflikt koji je
nastao s jednom skupinom koncertnih promotora povodom zahtjeva da se visina naknade prilagodi onoj
u SADu i Velikoj Britaniji. Nakon dugog i upornog zajedniËkog rada, mi smo prihvatili da organizatori
koncerata imaju odreene teπkoÊe, a naπi su sugovornici prihvatili da naknade i u Hrvatskoj trebaju polaziti
od pravila WIPOa, UNESCOa i prakse kontinentalne Europe.
Postignut je konaËan dogovor s Hrvatskom gospodarskom komorom
o odredbama OpÊeg ugovora za Grupaciju koncertnih promotora. OmoguÊen je joπ jedan niz popusta
za uredne korisnike.
Kabelska retransmisija
Nakon πto je dugotrajni proces ukljuËivanja kabelskih operatera priveden kraju poËetkom 2006. godine,
uveden je red u ovu skupinu korisnika. Osim pravnog i poslovnog reda, ova je godina donijela i prve naknade.
NajveÊi dio træiπta kabelskih operatera obuhvaÊen je ugovorima. Za odreene programe za koje nam je
dano ovlaπtenje, zakljuËeni su tzv. GLA ugovori (General Licence Agreement) za sva prava - organizacija za
radiodifuziju, prava na audioviziualnim djelima i glazbenim djelima. Kod drugih programa, gdje je operater
uredio odnose s nositeljima ostalih prava, zakljuËuju se ugovori za glazbeni dio.
Daleko manji dio korisnika zahtijeva dodatne aktivnosti (ukljuËujuÊi sudske postupke). U ovom trenutku joπ
traju pregovori s HTom (T-Comom) o ugovoru za novu uslugu MaxTV koji je tzv. IP (Internet protocol)
televizija, i koji nudi reemitiranje (retransmisiju) pedesetak TV-programa na sliËan naËin kao i „klasiËni“
kabelski operateri. Uz to, nudi i uslugu Videoteke s 24-satnom posudbom filmova, i uslugu „Snimalica“ koja
omoguÊuje snimanje programa na HTov server. Za sve navedene usluge treba regulirati kako autorska tako
i srodna prava.
VeÊina kabelskih operatera tijekom 2006.g. uredili su svoju zakonsku obvezu
sklapanja ugovora i dobili potrebna odobrenja organizacija za radiodifuziju, kao i prava na
audiovizualnim i glazbenim djelima.
Produljen ugovor s Udrugom prireivaËa zabavnih igara za MP3 jukeboxe u ugostiteljskim objektima
Sa spomenutom Udrugom prije tri godine potpisan je ugovor koji je sada produljen bez bitnijih promjena,
ali uz izriËitu namjeru obih strana za kvalitetnijom meusobnom suradnjom. Kod naπeg partnera doπlo je
do promjene u vodstvu, i novi su se ljudi prihvatili posla. U nizu sastanaka dogovoreni su naËini kvalitetnije
suradnje s udrugama autora, diskografa i izvoaËa u prikupljanju naknade, a s Ministarstvom unutarnjih
poslova u vezi s kontrolom podmirenja naknade. Te su mjere urodile plodom, pa se broj prijavljenih jukeboxa
za koje je podmirena naknada, s 1600 poveÊao na gotovo 2700.
Potpisan je novi ugovor s Udrugom prireivaËa igara za MP3 jukeboxe
pri Ëemu je doπlo do znatnog porasta broja urednih korisnika.
HDS ZAMP GODI©NJE IZVJE©∆E ZA 2006.