Page 17 - GODISNJAK_2006

Basic HTML Version

I pored postignutog sporazuma i mirnog prihvaÊanja obveza
pojedinih poduzetnika koji redom zakljuËuju svoje pojedinaËne
ugovore, ne treba se osobito iznenaditi πto su na uvoenje
ove naknade (bez jasnog vlastitog racionalnog razloga) reagirali
mediji i pojedinci koji pripadaju informatiËkoj zajednici,
smatrajuÊi to manje-viπe atakom na slobodu - slobodu
neovlaπtenog kopiranja. Takve su pojave registrirane i u
zemljama s daleko duljom povijeπÊu naplate naknada i s
razvijenijom svijeπÊu o intelektualnom vlasniπtvu, kao πto su
Danska i ©vedska. U svakom sluËaju, HDS ZAMP je reagirao
na takve istupe, a ondje gdje je prijeena mjera, i pravnim
sredstvima.
U 2007. godini prispjet Êe prvi financijski plodovi autorima i
drugim nositeljima prava od ovog oblika iskoriπtavanja njihovih
prava.
A da smo ispravno radili, potvruje i pismo koje nam je uputio
g. Vincent Degert, veleposlanik Europske unije u Republici
Hrvatskoj kojim nam Ëestita na uvoenju ovog oblika zaπtite,
posebno cijeneÊi Ëinjenicu da je do toga doπlo dobrovoljnim
aktom, ugovorom izmeu HDSa i Hrvatske gospodarske
komore.
S lijeva na desno: voditeljica Sluæbe za odnose s javnoπÊu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori -
Sonja NuπinoviÊ, direktor tvrtke WSP d.o.o. i pregovaraË HGK - Mato PlaniniÊ, direktorica Sektora za
trgovinu - Milica Rakuπa Martulaπ, predsjednik Hrvatskog druπtva skladatelja - Æeljko BrkanoviÊ, zamjenik
direktora HDS ZAMPa - Nenad MarËec, pravni savjetnik HDS ZAMPa - Lordan Ljubenkov
Direktorica Sektora za trgovinu - Milica Rakuπa
Martulaπ i predsjednik Hrvatskog druπtva skladatelja
- Æeljko BrkanoviÊ
Sporazumom o naknadi za „privatno kopiranje“
izmeu HDS ZAMPa i Hrvatske gospodarske komore definiran je novi oblik naknade.
Obveznici plaÊanja su uvoznici tehniËkih ureaja za reproduciranje i praznih nosaËa zvuka, slike ili teksta.
Ustavni sud je potvrdio ustavnost zakonskog rjeπenja za privatno kopiranje.
HDS ZAMP GODI©NJE IZVJE©∆E ZA 2006.