Page 16 - GODISNJAK_2006

Basic HTML Version

HDS ZAMP GODI©NJE IZVJE©∆E ZA 2006.
Sporazum s Hrvatskom gospodarskom komorom o naknadi za reproduciranje autorskih djela za privatno
ili drugo vlastito koriπtenje („privatno kopiranje“)
Ovo je drugi znaËajni ugovorni dokument kojim je cjelovito ureeno jedno novo podruËje koriπtenja autorskih
djela i predmeta zaπtite srodnim pravima, vrlo znaËajno za suvremeno informatiËko druπtvo. ObuhvaÊena
je naknada i za nositelje srodnih prava na glazbenim djelima (umjetnike - izvoaËe i proizvoaËe fonograma),
te za nositelje prava na audiovizualnim djelima.
Kako je rijeË o novom obliku naknade, ugovoru je prethodilo donoπenje Cjenika kao nuæne predradnje radi
aktiviranja korisnika - uvoznika ureaja i nosaËa za reprodukciju. Prijedlog Cjenika dostavljen je na miπljenje
VijeÊu struËnjaka koje je ocijenilo da su naknade u skladu s prosjeËnim europskim naknadama te istovremeno
izrazilo stajaliπte da je poæeljno nastaviti rad u pravcu postizanja ugovornog rjeπenja, koje je i postignuto
u sijeËnju 2007.
Nakon toga sluæbeno je objavljen i Cjenik s vrijednostima koje odgovaraju ugovorenima (bez ugovorno
priznatih popusta urednim korisnicima).
Ovdje se mora spomenuti i odluka πto ju je donio Ustavni sud RH povodom inicijative odvjetnice jedne od
uvozniËkih tvrtki, za utvrenje navodne protuustavnosti zakonskih odredaba koje se odnose na ovu vrst
naknada. Inicijativa je davala naglasak na povredu poduzetniËkih sloboda, no odluka Ustavnog suda, πto
je uslijedila takoer poËetkom 2007. godine, odbila je takvu inicijativu. Odlukom je utvreno da su odredbe
Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u potpunosti u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, kao i s
preuzetim meunarodnim obvezama naπe zemlje. Naglaπava se da su obveznici plaÊanja naknade u sustavu
privatnog kopiranja upravo uvoznici tehniËkih ureaja za reproduciranje i praznih nosaËa zvuka, slike ili
teksta, a procedura donoπenja i primjene cjenika osigurava djelotvoran nadzor. Nepovredivost vlasniπtva i
vladavina prava najviπe su vrednote ustavnog poretka, a sustavom naknada za privatno kopiranje nije
ograniËena sloboda poduzetniπtva.
HDS ZAMP i Hrvatska obrtniËka komora potpisali su OpÊi ugovor za javno koriπtenje glazbe.
ZajedniËki je dogovorena nova tarifa, a urednim korisnicima omoguÊene su nove pogodnosti i popusti.
S lijeva na desno: predsjednik Hrvatskog druπtva skladatelja - Æeljko BrkanoviÊ, direktor StruËne sluæbe
za zaπtitu autorskih prava HDS ZAMP - Tomislav RadoËaj, predsjednik Ceha ugostitelja i turistiËkih
djelatnika HOKa - Ante MihiÊ, predsjednik Hrvatske obrtniËke komore - Stjepan ©afran
14