Page 15 - GODISNJAK_2006

Basic HTML Version

HDS ZAMP GODI©NJE IZVJE©∆E ZA 2006.
IZVJE©TAJ STRU»NE SLUÆBE ZA ZA©TITU
AUTORSKIH MUZI»KIH PRAVA
Od skupπtine do skupπtine - vaæniji poslovni dogaaji
Kao πto je poznato, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (na snazi od listopada 2003.) odreuje da
se naknade utvruju ugovorom s adekvatnim asoci jaci jama, prvenstveno komorama.
Ukoliko se naknade propisuju cjenikom, potrebno je oËitovanje Hrvatske obrtniËke komore i Hrvatske
gospodarske komore (a za radijske i televizijske postaje, odgovarajuÊe asocijacije tih postaja). Ne prihvate
li se eventualne primjedbe, predvieno je da posebno VijeÊe struËnjaka, organizirano pri Dræavnom zavodu
za intelektualno vlasniπtvo, o tome da svoje struËno miπljenje.
Ovaj novi naËin odreivanja naknada primjenjuje se onda kada se donosi novi cjenik, odnosno unose izmjene
i dopune u postojeÊi cjenik (tarifu).
U izvjeπtajnom razdoblju zakljuËeno je nekoliko takvih ugovora.
OpÊi ugovor s Hrvatskom obrtniËkom komorom
Nakon gotovo tri godine pregovora, potkraj 2006. godine zakljuËen je ugovor s Hrvatskom obrtniËkom
komorom, koja okuplja najveÊi broj naπih korisnika, a obuhvaÊena su i prava nositelja srodnih prava (umjetnika-
- izvoaËa i proizvoaËa fonograma).
Iako ovo nije prvi sluËaj takvog ugovaranja, po svom opsegu i znaËaju svakako se u mnogo Ëemu moæe
oznaËiti najavom novih procesa u ureenju prava autora i drugih nositelja prava. Na novi naËin ureuje se
javno koriπtenje glazbe u ugostiteljskim, trgovaËkim, obrtnim i drugim poslovnim prostorima. Ugovor sadræi
cjenik naknada koji je rezultat dogovora s reprezentantom najveÊeg broja naπih korisnika, uz uvaæavanje
struËnih prijedloga Komore koji su odredili stratifikaciju i klasifikaciju korisnika po vrstama, zemljopisnom
poloæaju, radnim uvjetima i ostalim razlikovnim elementima. Takvi elementi unutar korisniËke grupacije
uspostavljaju relacije koje korisniËka struka smatra opravdanima.
Na osnovi postignutog dogovora, Cjenik je postao i sveobvezujuÊim dokumentom koji su prihvatila najviπa
tijela svih interesnih udruga nositelja prava (HDS, HUZIP, ZAPRAF), te je u skladu sa Zakonom objavljen u
sluæbenom glasilu Dræavnog zavoda za intelektualno vlasniπtvo. Takav je ugovor prihvatila i grupacija
trgovine Hrvatske gospodarske komore, a radi ujednaËenja uvjeta poslovanja primjenjuje se i na grupaciju
ugostiteljstva.
Ugovor je zakljuËen na rok od tri godine, s moguËnoπÊu produljenja. Urednim korisnicima (ili onima koji to
sada postaju) dane su odreene povlastice: otpis dugovanja prije 2000. godine, popusti za urednost i za
jednokratno plaÊanje, obroËna otplata duga i sl. Nositeljima prava osigurano je godiπnje usklaivanje visine
naknade razmjerno porastu æivotnih troπkova i kretanju prosjeËnih brutto plaÊa, kao i zaπtitna minimalna
naknada.