Page 13 - GODISNJAK_2006

Basic HTML Version

ZAKLJU»AK
Od prethodne skupπtine se mnogo toga dogodilo, ali i napravilo. Druπtvo je postalo agilnije,
transparentnije i efektivnije, dakle osuvremenilo se i pomalo prilagodilo onome πto se danas
u poslovnom ali i kulturno - politiËkom svijetu traæi. Taj trend ide i dalje. U ovom dokumentu
predoËeni su financijski pokazatelji svih akcija i manifestacija, dakle Ëlanovima Êe se podnijeti
raËun kako se koristi njihov novac, a javnosti pokazati koliko sredstva hrvatski skladatelji izdvajaju
za kulturne projekte, Ëime doprinose hrvatskoj nacionalnoj kulturi, ali i kulturnoj raznolikosti
Europe i svijeta. Naπi projekti spadaju u vrh hrvatskih kulturnih proizvoda i kao takve ih prepoznaju
dræavne i lokalne institucije koje ih sufinanciraju, no takoer i sve veÊi broj komercijalnih
sponzora.
Primitkom sve veÊeg broja Ëlanova, mahom mladih i s profesionalnim karijerama u uzlaznoj
putanji, Druπtvo potvruje da je raznolikost njegova snaga. Svi mi imamo zajedniËke profesionalne
interese, i na minimumu tih interesa gradimo Hrvatsko druπtvo skladatelja za buduÊnost. A taj
minimum uopÊe nije mali: duboko sam uvjeren da Êemo i tijekom nadolazeÊih godina znati u
zboru odgovarati na temeljna pitanja egzistencije i svrhe naπeg Druπtva.
U Zagrebu, svibnja 2007.
Antun Tomislav ©aban,
glavni tajnik Hrvatskog druπtva skladatelja
bila rijeË o dozvolama koje su se nudile “ilegalnim” korisnicima. Porezna uprava meutim i
takve dozvole smatra raËunima te je traæila da HDS uplati dodatni iznos PDV-a od 7.885.619,32
kuna s 191.199,27 kuna zateznih kamata. Dio tog iznosa tereti srodne udruge, a dio je “prebijen”
s uredno obraËunatim PDV-om (pretporez). HDS je svoje buduÊe poslovanje uskladio s takvim
stanoviπtem Porezne uprave, ali je i pred Upravnim sudom zatraæio kontrolu zakonitosti stanoviπta
Porezne uprave. Iako je potreba neplanirane uplate PDV-a dovela do gubitka u zavrπnom
raËunu, dugoroËno, HDS prilagodbom poslovanja stanoviπtu Porezne uprave, neovisno o ishodu
upravnog spora, neÊe imati veÊih problema u radu.
Sluæba ZAMPa veÊ oko godinu dana posluje u novom prostoru u Heinzelovoj 62 A. Iako ZAMP
nikad nije imao svoj vlastiti prostor, s vlasnikom tog poslovnog prostora dogovoreno je da se,
nakon πto se toËno definiraju prostorne potrebe, ugovor o zakupu pretvori u kupoprodajni,
odnosno da se definira drugaËiji poslovni odnos iz kojeg bi Druπtvo, nakon odreenog vremena
i isplate, postalo vlasnikom tog ureda. Vrijednost objekta je vrlo velika, jer radi se o cca. 900
m2 uredskih prostora s pomoÊnim prostorijama i infrastrukturom u potpuno novoj zgradi, tako
da Êe biti potrebno uzeti kredit ili se posluæiti nekim drugim financijskim oruem za zatvaranje
cjelokupne konstrukcije. Ta akvizicija Êe iziskivati ukljuËenje svih resursa Druπtva, no predstavljat
Êe dugoroËno ulaganje u trajnu imovinu Ëime bi se permanentno rijeπilo pitanje smjeπtaja
cjelokupne sluæbe.
U svrhu racionalnijeg poslovanja, tijekom 2006. godine prestao je angaæman dviju honorarnih
i jedne stalno zaposlene suradnice u Matici, ali je zaposlena jedna nova. DrugaËijom podjelom
posla i uvoenjem popodnevne smjene nesmetano Êe se odvijati poslovanje, a izostat Êe
posebne naknade za deæurstva.
Dvorana Druπtva u prizemlju BerislaviÊeve 9 je tijekom ljeta temeljito obnovljena i sad ponovo
spada u najreprezentativnije prostore te veliËine u gradu. Potraænja za dvoranom sve je veÊa,
tako da su cijene najma uveÊane, Ëime Êe se pokriti i dio izdataka za ureenje.
U tijeku je izrada nove internet stranice HDSa, s obzirom da stara nije obnavljana tehniËki niti
sadræajno veÊ devet godina. Osim dosadaπnjih sadræaja o Druπtvu i njegovim projektima,
Ëlanovima i sluæbama, uvest Êe se niz novih i tehnoloπki naprednijih funkcija, Ëime Êe se uhvatiti
korak sa suvremenim medijskim zahtjevima i istovremeno unaprijediti joπ jedan kanal za
promidæbu ideja i uloga Druπtva.
HDS ZAMP GODI©NJE IZVJE©∆E ZA 2006.