Page 12 - GODISNJAK_2006

Basic HTML Version

10
HDS ZAMP GODI©NJE IZVJE©∆E ZA 2006.
Za ostale naruËitelje:
16.) Igor Breπan: ISTINA O NININ, Raspete nade
17.) Muπki vokalni ansambl “Ivan Goran KovaËiÊ”: 50 godina
II.)
Notna izdanja
1.) Edicija HDSa
Ars Croatica
prikazana posebno
2.)
Za ostale naruËitelje:
a) Joπko »aleta: PREVELIKU RADOST NAVI©∆UJEM VAMA
b) Stjepan ©ulek: Koncert za violinu i orkestar
3.)
Poseban projekt Boris Papandopulo:
a) Koncert za violinu i orkestar
b) Sekstet za dvije violine, violu, violonËelo, klavir i kontrabas
c) Kvintet za klarinet i gudaËki kvartet
III.)
Knjiæna izdanja
1.)
Knjige:
a) Ivan BrkanoviÊ
SjeÊanja
b) Mirjana BabiÊ SiriπÊeviÊ -
Govorno sviranje u djelima Rubena Radice
2.)
Cantus
, glasilo HDSa
Saæetak:
U razdoblju od pola godine, Cantus d.o.o. ostvario je sa Ëetiri djelatnika:
1. organizacijski i produkcijski 3 autorska koncerta
2. organizacijski i produkcijski 2 festivala
3. organizacijski 4 glazbene manifestacije za ostale naruËitelje
4. 15 diskografskih izdanja i time zavrπio sve obveze iz ranijih godiπta (2002. - 2005.)
5. 2 diskografska izdanja za ostale naruËitelje
6. 4 notna izdanja u seriji Ars Croatica, od toga dva kapitalna opusa (
Triptihon
I. BrkanoviÊa
i
Oganj
B. Berse - sve obveze iz razdoblja od 2002. do 2005.)
7. 3 notna izdanja projekta Boris Papandopulo (od toga
Koncert
i
Sekstet
obveze iz 2005.)
8. 2 knjiæna izdanja
9. 6 brojeva i Ëasopisa
Cantus
OP∆E TEME
2006. godina bit Êe zapamÊena kao prijelomna godina za sve europske skladatelje. Oformljene
su tri paneuropske konfederacije skladatelja, tri “stupa” (ozbiljne, popularne i primijenjene
glazbe) iznad kojih je u oæujku 2007. na Madridskom kongresu oformljen Savez europskih
skladateljskih udruga (ECSA). To je prvi takav projekt u povijesti, koji je udruæio i organizirao
skladatelje kao struku i ceh, a ne kao nositelje prava, koja dijele s drugim nositeljima koji nisu
nuæno skladatelji niti nemaju nuæno iste interese kao skladatelji. Ostvarivanje interesa svih
europskih skladatelja kroz ECSAu je veÊ urodilo plodom jer je inicijativa Europske komisije,
odnosno Preporuka o prekograniËnoj online trgovini zaπtiÊenim sadræajem, zaustavljena u
Europskom parlamentu nakon πto su sami skladatelji do te mjere uspjeπno izlobirali Ëlanove
Europskog parlamenta, da je spomenuta preporuka na odborima za kulturu i za zakonodavstvo
doslovce sasjeËena.
HDS je od samog poËetka bio ukljuËen u formiranje tih tijela, a glavni tajnik HDSa bio je jedan
od dvanaest delegata europskih skladatelja koji su sudjelovali u radu Madridskog kongresa i
oformljenju ECSAe.
U Hrvatskoj na kulturno-politiËkom planu nije tijekom proπle godine bilo znaËajnih pomaka,
tako da je Druπtvo poslovalo na tom podruËju nepromijenjeno.
Tijekom godine, HDS je u viπe navrata bio predmetom razliËitih redovitih nadzora nadleænih
dræavnih tijela. U pravilu, na rad HDSa nije bilo primjedbi (nalaz Dræavnog zavoda za intelektualno
vlasniπtvo, npr.). Meutim, problem nam predstavlja stanoviπte Porezne uprave prema kojemu
je HDS duæan obraËunati PDV i kod onih dokumenata koje HDS nije smatrao raËunima jer je