Page 11 - GODISNJAK_2006

Basic HTML Version

problem koji je bio prisutan od ranije, a to je pomirenje æelje da se glas skladatelja i o
skladateljima Ëuje sa træiπnim stremljenjima. Prodaja je tako i dalje ostala vrlo skromna, jer u
uvjetima gdje svatko zainteresiran za Ëasopis moæe isti dobiti besplatno drugaËije ne moæe ni
biti.
Stara godiπnja shema od πest brojeva u pet svezaka zadræana je i u 2006. godini.
“CANTUS” d.o.o.
Predsjedniπtvo HDSa, a u svojstvu skupπtine trgovaËkog druπtva “Cantus” d.o.o., dana 6.travnja
2006. razrijeπilo je duænosti direktorice Sandu VojkoviÊ, na vlastiti zahtjev. Novom direktoricom
imenovana je Mirjana MatiÊ, dotadaπnja voditeljica marketinga. Gospoa MatiÊ je, sukladno
odlukama Predsjedniπtva, tijekom proπle godine poduzela niz mjera kako bi financijski stabilizirala
poslovanje te tvrtke u vlasniπtvu HDSa, istovremeno vodeÊi raËuna da to πto manje osujeti
izdavaËku i organizacijsku djelatnost kojom se “Cantus” d.o.o. bavi. Reduciranje broja zaposlenih
pokazalo se najbitnijim korakom, pa je tako do jeseni 2006. on sveden s jedanaest na Ëetiri.
Istovremeno su neki projekti, koji nisu dio aktivnosti HDSa, obustavljeni ili prepuπteni drugim
organizatorima. Kako se tijekom proteklih godina nagomilalo mnoπtvo nedovrπenih izdavaËkih
projekata (diskografskih i tiskarskih), prioritet je dan rjeπavanju te situacije, uz privremenu
redukciju novih.
Svi pokazatelji govore da je nova poslovna politika dala oËekivani rezultat: bez obzira na
drastiËno reduciranje personala zaposlenici su produkcijski odradili sve predviene projekte
HDSa i joπ su se na træiπtu izborili za dodatne poslove. Opsegom i brojem diskografska i tiskana
izdanja ne zaostaju za onima ranijih godina, dok su obveze iz prethodnih godina prema
partnerima, ali i Ëlanovima Druπtva o Ëijim djelima odnosno albumima se radi, u cijelosti izvrπene.
Produkcija i organizacija:
I.)
za HDS
1.)
Tri autorska koncerta
2.)
ZagrebFest
3.)
Chansonfest
4.)
Meunarodna glazbena tribina Pula
II.)
za ostale naruËitelje
1.)
Za Institut hrvatske glazbene industrije:
a)
Zavrπna sveËanost diskografske nagrade PORIN 2006. u Osijeku 22. travnja
b)
U PO»AST PJESMAMA DRAGE BRITVI∆A u Osijeku 24. travnja
c)
TreÊa dodjela ZLATNE PLO»E odræana je u prosincu 2006. u televizijskom studiju
“Anton Marti” (Studio 10) Hrvatske radio televizije
2.)
Hrvatski djeËji festival - Zagreb 2005.
Djeca nose svjetove na dlanu
. Izrada nosaËa zvuka
i notnog materijala Festivala.
Izdavaπtvo:
I.)
Diskografija:
Za HDS:
1.)
Renata PeneziÊ/Krunoslav BabiÊ: IN THE GARDEN OF THE CLOWN
2.)
Miljenko Prohaska (3 CD), autorski album
3.)
Juraj Stahuljak (2 CD), autorski album
4.)
Dubravko Detoni, autorski album
5.)
Sran DediÊ, autorski album
6.)
Olja Jelaska, autorski album
7.)
Ivan Ivica Percl: U ZAGREBU, SA ZAGREBOM, ZA ZAGREB
8.)
Petar ObradoviÊ: POP-KONCERT
9.)
DubrovaËki simfonijski orkestar
10.)
Djeca nose svjetove na dlanu - Zagreb 2006.
11.)
ZagrebFest 2006.
12.)
Ansambl Cantus, promo CD
13.)
Renata PokupiÊ/–ore Stanetti: AFTER THE CROSSING
14.)
Chansonfest 2006
15.)
Chansonfest: THE BEST OF No.1
HDS ZAMP GODI©NJE IZVJE©∆E ZA 2006.