Page 10 - GODISNJAK_2006

Basic HTML Version

TraæeÊi glazbu
- Talijanska "druga" nova glazba, Dvorana HDSa
Cantus svira Jazz!
- povodom otvaranja Dana frankofonije u Hrvatskoj,
mala dvorana KD V. Lisinskog, Zagreb
SveËani koncert povodom 5. obljetnice Cantus Ansambla,
Preporodna dvorana palaËe Narodnog doma, Zagreb
Memorijal Josip ©tolcer Slavenski, »akovec
Klupska scena Amadeo, Ljetna pozornica Muzeja za umjetnost i
obrt, Zagreb
Meunarodni kulturni centar Hrvatske glazbene mladeæi, Groænjan
Osorske glazbene veËeri
, Crkva Marijina uznesenja
Centar za kulturu Omiπ
DubrovaËke ljetne igre
, Kneæev dvor
Prvi koncert Ciklusa Cantus Ansambl & Lisinski
©vedska, gostovanje u okviru meunarodnog projekta
Musical Links
ostvarenog izmeu ©vedske i osam zemalja srednje i jugoistoËne
Europe (odræali 4 koncerta ansambla i 2 predavanja s kraÊim
koncertima)
Dobrotvorni koncert za Hospicij, Muzej Mimara, Zagreb
Samoborska glazbena jesen
- koncert pobjednika Meunarodnog
natjecanja "Ferdo LivadiÊ" za mlade glazbenike 2005.
Dani Milka Kelemena, Slatina
Drugi koncert Ciklusa Cantus Ansambl & Lisinski
Fondacija i Centar Arnold Schönberg, BeË, Austrija
gostovanja u Sarajevu (koncert povodom 5. obljetnice Sonemus
Ansambla) i Istanbulu (koncert na 4. Mediteranskom festivalu
suvremene glazbe)
IZDAVA»KA DJELATNOST HDSa
ARS CROATICA
1. Ivan BrkanoviÊ:
Triptihon
, narodni obred kod smrti
2. Blagoje Bersa:
Oganj
, opera u tri Ëina
3.
Djeca nose svjetove na dlanu
- Hrvatski djeËji festival 2006.
4. Sanja DrakuliÊ:
Etide iz basne
Meu proπlogodiπnjim notnim izdanjima posebno valja istaknuti dva
kapitalna djela hrvatske glazbene baπtine: operu “Oganj”
(der
Eisenhammer)
Blagoja Berse i Triptihon za sole, zbor i orkestar Ivana
BrkanoviÊa.
»ASOPIS “CANTUS”
Nakon πto je u proljeÊe 2006. Ëasopis “Cantus” promijenio format u
novinski, Ëime su znatno reducirani troπkovi, sredinom proπle godine
imenovan je novi glavni urednik Davor Hrvoj, koji je za svoj uredniËki
tim odabrao Janu Haluzu-LuËiÊ, Ivicu Æupana i Marinu FeriÊ. GrafiËki
urednik je ostao Luka GusiÊ. Novo uredniπtvo je, u suradnji sa struËnom
sluæbom, definiralo tri funkcije koje bi glasilo Druπtva trebalo ispunjavati:
1.)
Informiranje javnosti o hrvatskoj glazbi svih æanrova, kako o
suvremenoj tako i o onoj iz proπlih desetljeÊa i stoljeÊa, te informiranje
o umjetniËkim projektima HDSa.
2.)
Informiranje i educiranje Ëlanova Druπtva o dogaajima vaænim
za njihovu struku, te o aktivnostima same udruge, ukljuËujuÊi tu i
aktivnosti sluæbe zaπtite autorskih prava.
3.)
Educiranje javnosti o vaænosti glazbe i glazbenog stvaralaπtva,
te promicanje ciljeva i ideja HDSa na korist Ëitavog glazbenog ceha.
U svrhu ispunjenja tih zadaÊa, poveÊan je broj pridruæenih Ëlanova
kojima se glasilo besplatno distribuira. Iako je broj stranica reduciran,
to nije utjecalo na broj Ëlanaka, veÊ su oni skraÊeni, a fotografije
smanjene. Novi koncept naæalost nije uspio prevladati specifiËan
19. veljaËe 2006.
15. oæujka 2006.
24. travnja 2006.
11. svibnja 2006.
10. srpnja 2006.
15. srpnja 2006.
16. srpnja 2006.
20. kolovoza 2006.
22. kolovoza 2006.
18. rujna 2006.
22. rujna - 1. listopada 2006.
5. listopada 2006.
6. listopada 2006.
7. listopada 2006.
13. studenoga 2006.
14. studenoga 2006.
7. - 10. prosinca 2006.
HDS ZAMP GODI©NJE IZVJE©∆E ZA 2006.