Page 16 - ZADNJI

Basic HTML Version

g o d i
π n j
e i
z v j
e π Ê e
1 5
Uvoenje Sustava privatnog kopiranja
Novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima uveo je u hrvatski autorskopravni sustav Pravo na naknadu
za umnoæavanje autorskih djela za privatno kopiranje odnosno tzv. Sustav privatnog kopiranja. Nakon
temeljita prouËavanja zakonskih rjeπenja i praktiËnih iskustava u europskim zemljama koje veÊ ostvaruju tu
naknadu, a u suradnji s domaÊim i inozemnim pravnim struËnjacima s tog podruËja, izradili smo prijedlog
Cjenika naknada za „privatno kopiranje“ s vrijednostima naknada koje smatramo odgovarajuÊim. Taj je
Cjenik, u skladu sa zakonom, upuÊen Hrvatskoj gospodarskoj komori (a zatim i Hrvatskoj obrtniËkoj komori)
radi oËitovanja. I nakon πto je, u okviru CARDS-ovog projekta, organizirana objektivna prezentacija inozemnih
rjeπenja i iskustava, komore su se usprotivile naπem prijedlogu cjenika kao i znaËajan dio javnosti. No,
istodobno s postupkom pred VijeÊem struËnjaka za naknade na podruËju autorskog prava i srodnih prava,
mi smo prihvatili pregovore s grupacijom uvoznika ureaja za snimanje i nosaËa zvuka i slika, i ti su pregovori
joπ u tijeku. U meuvremenu, VijeÊe je izrazilo miπljenje da je naπ prijedlog cjenika utemeljen i prihvatljiv.
Odnosi HDS ZAMP - autori - korisnici - javnost
HDS ZAMP smatra da treba i dalje raditi na unapreenju odnosa sa svim bitnim elementima naπeg æivota:
s autorima i s korisnicima, i s okruæenjem u kojem djelujemo - struËnom i opÊom javnoπÊu.
Razdoblje od 1997. godine do nedavno bilo je obiljeæeno borbom za priznanje golog prava na opstanak
pravima intelektualnog vlasniπtva. VodeÊi tu borbu, koji puta znali smo se viπe orijentirati na onoga od kojeg
(Ëesto s mukom) trebamo pribaviti autorsku naknadu, nego na onoga kome ta naknada pripada.
Isto tako, u takvim smo uvjetima svoje ponaπanje spram korisnika morali nuæno upraviti prvenstveno na to
da osiguramo uvjete za pokretanje postupaka (prekrπajnih, parniËnih, pa i kaznenih), koji Êe dovesti do
financijske discipline korisnika.
Iako financijski rezultati trebaju biti premaπeni, danas smo ipak u moguÊnosti viπe se fokusirati na otvorenu
suradnju s autorima na zajedniËkom poslu. Isto tako, odnose s korisnicima æelimo podiÊi na viπu, partnersku
razinu.
U tu su svrhu HDS, HUZIP i ZAPRAF zajedno osnovali skupinu istaknutih autora i interpreta, radno nazvanu
VijeÊem hrvatske glazbe, sa zadatkom da, upuÊena u pojedinosti poslova ZAMP-a, zajedno s tom struËnom
sluæbom istupa pred dræavnim tijelima, komorama, asocijacijama korisnika i sveukupnom javnoπÊu. Tu su
veÊ i uËinjeni prvi koraci, pa je takva skupina obavila razgovore s klubovima zastupnika Hrvatskog sabora,
prezentirajuÊi podatke o naπem radu i demantirajuÊi Ëeste objede o sustavu kolektivne zaπtite prava.
KonaËno, HDS ZAMP je angaæirao profesionalnu organizaciju koja se bavi odnosima s javnoπÊu, da mu
svojim nalazom i prijedlozima pomogne u stvaranju ispravne percepcije u javnosti. Sadaπnje stanje, u kojem
dominiraju velik publicitet koji se daje ekstremnim stavovima manjeg dijela korisnika, svakako nije
zadovoljavajuÊe.
A kako nikada ne moæemo oËekivati potpuno zadovoljnu korisniËku populaciju, oËito je da su i naπe zadaÊe
u odnosu na njih i na javnost - trajne.
Direktora Sluæbe ZAMP
Tomislav RadoËaj